Новини

Специалисти от ЕнЕфект Консулт извършиха енергийно обследване на най-големия хотел в България

25.01.2010,
Специалисти от ЕнЕфект Консулт извършиха енергийно обследване на най-големия хотел в България – „Самоков” в курорта Боровец (43 200 m2 РЗП и с 88 539 m3 нетен отопляем обем). Той се състои от дванадесет условно отделни части, различаващи се по своите характеристики. Хотелът е в експлоатация е от 1989 г.

Екипът извърши основен оглед на сградите, съоръженията и инсталациите и подготви основните конструктивни и енергийни данни за обекта. Собствениците и персоналът предоставиха цялата нужна информация за разходите на хотела. На основата на събраните данни бяха извършени енергиен анализ и изчисления, както и компютърно моделиране на сградата със специализиран софтуерен продукт ЕНСИ “Ключови стойности”. На базата на установения нормализиран разход на енергия, бе определена енергийната характеристика на хотела. Впоследствие бяха предложени за изпълнение 12 енергоспестяващи мерки, обособени в три пакета, които отговарят на различни критерии. Пакет 1 съдържа всички предложени мерки. Пакет 2 и Пакет 3 са направени с цел постигане съответно на клас D и С от скалата на класовете на енергопотребление на сгради, достатъчни за издаване съответно на сертификати категория B или А.

Собствениците на хотела се спряха на следните мерки за повишаване на енергийната ефективност:

1.    Изолиране на външните стени на ресторант „Панорама”.
2.    Възстановяване на системите за рекуперация. Подмяна на неработещите рекуператори с нови.
3.    Система за контрол и управление на отоплението в жилищните помещения.
4.    Подмяна на съществуващата алуминиева двукатна дограма с непрекъснат термомост с нова PVC дограма с двоен стъклопакет с К-стъкло.
5.    Система за мониторинг на енергопотреблението.

Изброените мерки ще бъдат изпълнени в следващите две години.

Освен енергоспестяващи, предложени бяха и организационни мерки като: поощрителна кампания сред персонала по отношение енергийната ефективност; пусково-спирателните устройства да бъдат добре обозначени и поставени на подходящи места; осигуряване на информационни брошури за гостите на хотела, които да поясняват как намалената консумация на енергия води до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата и др.