Новини

14.08.2020,

ОТНОСНО: Проект на “Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.”

Като цяло проектът на Дългосрочна национална стратегия е добросъвестно и професионално разработен. В него са систематизирани резултатите от различни анализи на състоянието на сградния фонд и се предлагат някои насоки за действие с хоризонти 2030 и 2050 г. Сред положителните качества на този документ могат да се посочат: 

  • подробни анализи на състоянието на сградните фондове с идентифицирани липси на данни и начини за преодоляването им 
  • високи цели по отношение на очакваните специфични спестявания и инвестиции, които се основават на анализи за разходната оптималност и предполагат реално постигане на „дълбоко“ обновяване на съществуващите сгради 
  • реалистична позиция относно необходимостта от привличане на частни инвестиции, включително от страна на индивидуалните собственици, която обаче за съжаление все още не е достатъчно ясно заявена 
  • добросъвестен анализ на съществуващите бариери пред реализирането на политиките 
  • идентифициране на голяма част от инструментите, които могат да подпомогнат осъществяването на тези цели 
  • необходимостта от промени в законовата и нормативната уредба, както и от създаване на работеща система за налагане на санкции при неспазване на законовите задължения, както от страна на собствениците на имоти, така и от страна на правоприлагащите органи. За съжаление, тази необходимост, макар и упомената на отделни места в текста, също не е достатъчно ясно заявена.