Новини

25.11.2022,

Отворена е процедурата за кандидатстване за финансиране на мерки за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд

В качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД), Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, официално публикува Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнения на инвестиции BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Насоките за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани в Информационната система за МВУ: https://eumis2020.government.bg/ в меню: Електронно кандидатстване, раздел Процедури за БФП > Национален план за възстановяване и устойчивост > Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg.

Подаването на ПИИ по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за МВУ, модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Крайният срок за подаване на предложения по процедурата е 28 април 2023 г.

Повече на: МРРБ