Новини

13.02.2024,

МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва подписването на споразумения с общини за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Средствата ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост.

Със Закона за държавния бюджет за 2024 г. беше приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 проекта с прогнозен размер и обхват за периода 2024 – 2026 г., реализацията на която е възложена на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В изпълнение на нормативните разпоредби МРРБ създаде необходимата организация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри проект на заявление, което общините следва да подават, като прилагат към него и необходимите документи, доказващи документалната обезпеченост на проекта.

„Това е пилотна програма, надявам се да бъде усъвършенствана и тя да остане основен инструмент за финансиране на общинското развитие и стимулиране на регионалното развитие, допълнена със средствата по програмите на ЕС“, подчерта регионалният министър.

Към момента в МРРБ са постъпили 822 заявления, като процесът по подаване продължава. Голяма част от тях вече са разгледани от експертите в министерството. Първоначално споразумения ще бъдат подписвани с общините с пълна документална готовност, за които след извършена проверка е констатирано, че заявленията и придружаващите документи напълно отговарят на изискванията, заложени в нормативната уредба.

Общините, в чиито заявления за проектни финансирания са установени непълноти и/или грешки в документацията след направения от експертите на министерството преглед, ще бъдат уведомявани чрез писма за констатациите, за да коригират пропуските си.

Екипът на МРРБ продължава да извършва текущ преглед на всички заявления. При необходимост ще се изготвят и писмени указания до общините за отстраняване на констатирани пропуски. Своевременно и регулярно ще се пристъпва към подписване на споразумение с всички общини с пълна документална готовност. В края на всеки месец ще бъде публикуван списък с проектите, за които са подписани споразумения.

В разпоредбите на ЗДБРБ е разписана правна възможност за извършване на промени в списъка на одобрените проекти.

Източник: МРРБ