Новини

20.05.2024,

Обединяване на усилията за постигане на напредък в зеления преход

Конференцията на Европейската инициатива за климата 2024 (EUKI), която се проведе в Берлин на 14 и 15 май, събра на едно място професионалисти в областта на действията за климата от цяла Европа. По време на събитието се проведоха поредица от лекции и интерактивни семинари, които подчертаха решаващата роля на ангажираността на общността, иновативните решения и стабилната политическа рамка за осъществяване на прехода към устойчиво и неутрално по отношение на климата бъдеще.

Изтъкнато бе и подобряването на енергийните характеристики на сградите и ключовата роля за енергийния преход и за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Това изисква не само увеличаване на темповете на обновяване, но и мерки, които да гарантират, че при санирането наистина се постига икономия на енергия и намаляване на въглеродните емисии и че това няма да доведе до пропуснати цели, възможности и ползи.

Несъответствието между прогнозираните и измерените енергийни спестявания, което е често срещан проблем, възникващ в сектора на обновяването поради различни причини, може да бъде преодоляно чрез нововъведения инструмент на политиката – паспортите за сградно обновяване (ПСО). Това беше предмет на обсъждане на семинара, организиран от проектите Renocally и OUR-CEE, подкрепени от EUKI. Участниците обсъдиха предизвикателствата и възможностите пред местните власти при прилагането на ПСО и препоръчаха да се даде приоритет на развитието на капацитета на общинските експерти и осигуряването на достатъчна финансова подкрепа.

OUR-CEE, проект, ръководен от EPG в консорциум заедно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Регионалната енергийна агенция „Север“ (REA Sjever) и Асоциацията на общините от полската мрежа „Energie Cités“, има за цел да идентифицира причините за недостатъчно ефективното обновяване на обществени сгради и да изгради капацитет в съответните публични институции. Освен това в рамките на проекта ще бъдат разработени пилотни пътни карти за обновяване, включително финансови планове, за няколко обществени сгради в страните по проекта и ще се насърчи обменът на знания.