Новини

ЕнЕфект започна работа по проект за разработване на дефиниции и пътни карти за сгради с близко до нулево потребление на енергия

06.04.2012,
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект започна изпълнението на договореностите по нов проект, насочен към подкрепа за разработването на дефиниции и пътни карти за строителство на сгради с близко до нулево потребление на енергия , каквито трябва да бъдат приети от всички държави-членки на ЕС. Проектът се координира от Building Performance Institute Europe (BPIE, www.bpie.eu) и се изпълнява с участието на Ecofys GmbH Germany (http://www.ecofys.com ) като основен партньор.

В съгласие с декларираното от BPIE разбиране на проблема, ние вярваме, че приложението на политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност е комплексен процес, който изисква включването на политически лидери на европейско, национално и местно равнище, отговорни институции, изследователи, неправителствени организации и представители на бизнеса. Опитът и проучванията показват, че мобилизацията на всички заинтересувани лица и организации може да играе водеща роля за действителното прилагане на европейските политики, свързани с опазването на околната среда и енергията. В много европейски страни е явна необходимостта да за засили:
  • институционалния капацитет за разработване и прилагане на програми;

  • техническия капацитет за разработване и прилагане на строителни правилници ;

  • комуникационния капацитет за убеждаване на собственици на сгради и други заинтересувани лица в предимствата на нискоенергийното строителство и мерките за енергийна ефективност;

  • капацитета за разработване на иновативни финансови механизми и програми.
С цел ускорявяне на промяната и оптимизиране на пазарните трансформации, BPIE подпомага създаването на национални екипи в избрани държави-членки на ЕС, като по този начин насърчава мобилизирането на различни заинтересувани групи, като политически фигури, институции на обществената администрация, представители и организации на бизнеса, НПО и изследователски общности.

Въз основата на предварителен анализ на съществуващите пазарни бариери и заинтересуваните групи в избраните държави, BPIE поде инициативата за установяване на стратегическо сътрудничество с ЕнЕфект с акцент върху преодоляването на пречките пред прилагането на мерки за енергийна ефективност в сградите, като дейностите ще бъдат насочени предимно към обновяването на съществуващия сграден фонд и разработването на пътна карта за строителство на сгради с близко до нулево потребление на енергия до 2020 г. Първата задача в съвместната работа е свързана със събиране на данни и експертна оценка на характеристиките на съществуващия сграден фонд и новопостроените сгради, като предварителните резултати се очаква да бъдат достъпни през юни 2012 г.