Новини

Проект “BUILD UP Skills България” стартира разработването на Пътна карта за квалификациите в строителния сектор

30.07.2012,
image/jpeg

Като логично следствие от подготвения анализ на строителния сектор и професионалното образование и обучение в България, проект “BUILD UP Skills” в България (www.buildupskillsbg.com) навлезе в своя следващ етап - разработването на Пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в строителството. Преминаването към тази фаза бе обсъдено на среща на Националната платформа за диалог в рамките на проекта, проведена на 26 юли 2012 г. в конферентната зала на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с участието на повече от 30 представители на всички заинтересувани страни.

Акцентът на срещата бе поставен върху възможността, която проектът предоставя на работещите в сферата на професионалното образование да заявят своите проблеми и очаквания в рамките на стратегически документ, който да се превърне в ценен инструмент за вземащите решения на национално и общоевропейско ниво. Едва ли е изненада, че дискусията се съсредоточи към идентифицираните в анализа множество бариери пред сектора, но отново, както и по време на първата среща на Платформата, се наложи виждането за необходимостта от комплексен подход към преодоляването на трудностите. А те наистина не са една и две – спадът в строителния сектор, ниският престиж на професията, неразбирането на спецификата на работата и на възможностите за кариерно развитие, неблагоприятната възрастова структура на преподавателския състав и липсата на възможности за допълнителна квалификация, лошата материална база, недостатъчно развитата система за професионално ориентиране, ниските критерии на работодателите, задължителното сертифициране за определени професионални дейности и качеството на провежданите обучения бяха само някои от засегнатите в дискусията проблеми.

Не толкова много бяха предложените решения, но задължително трябва да се отчетат представените инициативи и проекти на МОМН, свързани с изграждането на мрежа от центрове за професионално ориентиране, система за повишаване на квалификацията на преподавателите по професионална подготовка и подготовка на проект за нов Закон за професионалното образование и обучение. Именно тук идва и ролята на Пътната карта – надеждата на екипа по проект BUIL D UP Skills е решенията, предложени в нея, да спомогнат разработването на политики на национално ниво и тяхното действително провеждане.

Разбира се, дейностите по повишаване на квалификацията на работещите в строителния сектор не могат да бъдат отделени от случващото се в самия сектор, като споделената позиция е, че постигането на националните цели, синхронизирани с политиките на ЕС в областта на климата и енергията, е сериозен проблем, чието решение е пряко зависимо от мотивирането на широко пазарно и обществено търсене. Предизвикателствата на нискоенергийното строителство са все още непозната територия дори и за специалистите в областта – извод, който бе потвърден и от проведения анализ на строителния сектор. Предложена бе идеята част от средствата за енергийна ефективност, заложени в следващия бюджетен период на Европейския фонд за регионално развитие, да бъдат насочени към пилотни и демонстрационни проекти за сгради с потребление на енергия близко до нулевото, с предварително заложен елемент на обучение.

Обсъждането на предложенията от проведената дискусия ще продължи в поредица от двустранни срещи, организирани от екипа на проекта, като желанието е голяма част от тях да попаднат в разработвания стратегически документ. Повече информация за хода на работата и подготвените материали можете да намерите в раздел „Анализ”, секция „Текущи дейности” в уебсайта на проекта.