Новини

Aнализ на Плановете за действия за устойчива енергия по Споразумението на кметовете:

30.07.2012,
Координаторите по Споразумението ще спомогнат за рационализирането на процеса

За да осигури по-бърза обратна връзка с членовете на Споразумението на кметовете, които очакват резултатите от анализите на своите Плановете за действия за устойчива енергия (ПДУЕ), Офисът на Споразумението и Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК се споразумяха да разчитат в значително по-голяма степен на приноса на териториалните координатори. Всъщност, тъй като няколко провинции и региони в ролята си на координатори са поели разработването на ПДУЕ в подкрепа на свързаните с тях общини, вече съществуват и специфични методики, върху които се основава процесът на окрупняване на плановете.

В тази светлината - и в случаите, в които процесите на разработване на ПДУЕ се наблюдават от координатор - Съвместният изследователски център предлага да се използва единствено оценка на методиката, разработена от такъв координатор, заедно с един "референтен ПДУЕ". Оценката и анализът на методиката и референтния ПДУЕ автоматично ще се прилагат за всички други планове, разработени в региона на тази основа.

Провинция Жирона, в която около 110 общини вече са се присъединили към Споразумението на кметовете, е сред първите териториални координатори, които са избрани да вземат участие в този нов процес. Областният съвет е разработил методика, съобразена с насоките на Споразумението за разработване на ПДУЕ, и провежда инвентаризация на базовите емисии за 221 общини на нейната територия. За да се опрости изготвянето на ПДУЕ и за да се онагледи методиката чрез конкретни примери, Областният съвет публикува референтен модел за план и четири реални пилотни плана. Общата оценка на инициативата е, разбира се, изключително позитивна - този процес предоставя ценни насоки на общините от областта, които също така се възползват и от финансовата подкрепа от провинцията за 90% от разходите, свързани с разработването на плановете им за действие.

За повече информация за ролята на териториалните координатори и възможностите за присъединяване на нови координатори посетете страницата на Споразумението на адрес: