Новини

Енергийна ефективност: Милиарди спестени евро

14.09.2012,

Новата директива за енергийна ефективност, одобрена в пленарната зала във вторник, 11 септември 2012 г., въвежда задължителни мерки за спестяване на енергия, като ремонти на обществени сгради, схеми за спестяване на енергия от енергийните компании и енергийни одити за всички големи предприятия. Намаляването на потреблението на енергия с 20% може да доведе до спестявания в ЕС в размер на 50 млрд. евро годишно. Директивата беше приета с 632 гласа „за“, 25 „против“ и 19 „въздържал се“.

„Приетото законодателство е не само от ключово значение за постигането на целите ни, свързани с енергийната сигурност и климатичните промени — то ще даде и реален тласък на икономиката и ще създаде работни места. Мерките ще намалят нарастването на значителната ни и все по скъпа зависимост от вноса на енергия. Само за 2011 г. този внос е възлизал на 488 млрд. евро или 3,9% от БВП на ЕС, като зависимостта в засегнатите от кризата страни е още по-висока“, заяви докладчикът, Claude Turmes (Зелени / ЕСА, Люксембург), по време на дебата преди гласуването.

Обновяване на обществени сгради

Директивата за енергийна ефективност ще наложи изисквания към държавите членки да реновират годишно 3% от площта на „отоплените и/или климатизирани сгради, които са собственост на или са обитавани от централното правителство“ (всички административни отдели, чиито отговорности покриват цялата територия на държавата членка).
Новите правила ще обхващат сградите с „обща използваема разгъната площ“ от повече от 500 м², а от юли 2015 г. — и тези с площ от над 250 м². Въпреки това, държавите членки ще могат да използват алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

Схеми за спестяване за енергийните предприятия

Енергийните компании, които попадат в обхвата на директивата, ще трябва да постигнат „кумулативни спестявания от крайното потребление на енергия“ до 2020 година. Спестяванията следва да са най-малкото равностойни на постигането на спестявания в размер от 1,5% върху размера на годишните продажби към крайни клиенти за всяка година от 2014 г. до 2020 година.
Енергията, използвана в сектора на транспорта, може да бъде изключена, при условие че бъдат създадени алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

Енергийни одити

От всички големи предприятия ще се изисква да преминат енергиен одит. Тези одити ще трябва да започнат в рамките на три години от влизането на директивата в сила и ще трябва да се провеждат на всеки четири години от квалифицирани и акредитирани експерти. Малки и средни предприятия (МСП) ще бъдат изключени от това задължение.

Финансови инструменти

Директивата включва и специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране на мерките за енергийна ефективност. Държавите членки ще трябва да подпомогнат създаването на подобни инструменти или да използват вече съществуващите.

Следващи стъпки

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспонират в националното си законодателство.
Подробностите за всички мерки и допустими изключения са включени в подробната допълнителна информация.

Докладчик:
 Claude Turmes (Зелени/ЕСА, Люксембург)

Процедура:
 съвместно решение
РЕФ. : 20120907IPR50808