Новини

Дни на отворените врати в Комитета на регионите: кохезионната политика на ЕС и Споразумението на кметовете

23.10.2012,
Специалната сесия, посветена на Споразумението на кметовете, която бе проведена по време на Дните на отворените врати на Комитета на регионите в Брюксел, събра на едно място членове на Конвента, финалистите от конкурса „Зелена столица на Европа” (European Green Capital), членове на Комитета на регионите и представители на Европейската комисия.

В центъра на дискусията бяха поставени очакваните средства по кохезионната политика на ЕС в следващия бюджетен период и начините за тяхното ефективно използване при прилагането на устойчиви енергийни политики на местно ниво. Засегната бе и темата за по-нататъшното разширяване на целите и обхвата на Споразумението на кметовете, като неговата важна роля за насърчаване на устойчивото енергийно бъдеще на Европа бе многократно подчертана.

 „За да се осигури ефективността на Споразумението, политическата мобилизация на местните власти ще бъде подкрепена от специфични мерки чрез европейските политики и фондове.“
Рамон Луиз Валкарсел, председател на Комитета на регионите

 
 

В средносрочна перспектива, Споразумението на кметовете се очаква да играе все по-голяма роля в селекцията на проекти, които са допустими за съфинансиране в рамките на кохезионната политика. Според Мод Скарингер от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ (доскоро ГД „Регионална политика“), Споразумението помага да се гарантира качеството на проектите чрез публично достъпната методологията за разработване на Планове за действия за устойчива енергия (ПДУЕ), както и чрез системните усилия за изграждане на капацитет сред членовете и териториалните координатори. Общините ще могат да кандидатстват за финансиране на проекти чрез кохезионните фондове въз основа на своите ПДУЕ, които вече са били приети от Европейската комисия, а за управляващите органи тези планове ще предложат допълнителна гаранция за качеството на проектите.

Разбира се, по време на сесията бе отчетен фактът, че в рамките на настоящия бюджетен период (2007-2013) вече са инвестирани значителни ресурси - 9,4 млрд. евро са заделени само проекти за енергийна ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници. Въпреки това, като илюстрация на значимостта на тази област на развитие, за следващата фаза (2014-2020), Европейската комисия предлага удвояване на тази сума. И докато кохезионната политика на ЕС вече е помогнала за финансирането на редица пилотни проекти в много градове и региони в цяла Европа, общата нагласа по време на сесията предположи търсенето на значително по-голям напредък при интегрирането на тези усилия в една обща европейска рамка.

Всички презентации от сесията можете да изтеглите от официалния уебсайт на Комитета на регионите.

Източник: ManagEnergy