Новини

Правителството одобри промени в Закона за енергийна ефективност

23.11.2012,
На вчерашното си заседание Министерският съвет одобри промени в Закона за енергийната ефективност, разработен във връзка с транспонирането на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. за енергийните характеристики на сградите.

Промените ще допринесат съществено за постигане на целите на страната в енергийната ефективност, за намаляване потреблението на енергия и за подобряване на енергийните характеристики на сградите, посочват от правителствената информационна служба.
 
В съответствие с измененията в закона ще бъде разработен национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия.
Той ще включва националното определение и техническите показатели за тези сгради, периода на действие, националните цели за увеличаването им в зависимост от класификацията на видовете сгради, както и политиките и механизмите, в това число и финансови, за насърчаване изграждането на такъв тип сгради.
 
Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация ще бъдат удостоверявани със сертификат за проектни енергийни характеристики. Сертификатът ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. посоченият праг ще намалее на 250 кв. м.
 
Въвежда се изискване след реконструкция, основен ремонт или основно обновяване на сграда в експлоатация, енергийните й характеристики или на ремонтираната част от нея да са подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания, доколкото това е технически възможно и икономически обосновано.
 
Същевременно ще бъде правена оценка за техническата и икономическата целесъобразност от използването на алтернативни високоефективни системи, уточняват от Министерски съвет.

Източник: ГрадътБГ, 22.11.2012