Новини

Необходимо е енергийната ефективност да се превърне в реален приоритет на изпълнителната власт

20.03.2013,
Общото събрание на ЕкоЕнергия настоява за ускорено приемане на Националния план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия и за въвеждане на допълнителни  инструменти за финансиране на такива проекти в общините

Високи разходи при крайното потребление на енергия - това е кратката дефиниция на пробема, който пронизва всички сфери на българския обществен живот в тази толкова наситена със събития политическа зима. Дали обаче решенията се търсят в правилната посока? Реални ли са очакванията, че мерките в производството, преноса и разпределението на енергия са единствените възможни посоки в търсенето на устойчиви решения, или, което е по-вероятно в дългосрочен план, цените ще продължават да растат?

Годишната конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, проведена на 14-15 март 2013 г. София, за пореден път показа увереността на общините-членове, че същината и устойчивото решение на проблема с високите разходи при крайното енергийно потребление е енергийната ефективност. Необходимо е обаче въвеждането на нови, реално работещи инструменти – както политически, така и финансови – в подкрепа на усилията на общинските ръководства за реализирането на конкретни проекти, идеи за каквито не липсват. От своя страна, изграждането на допълнителен административен и технически капацитет в общинските администрации и повишаването на информираността на населението са други два компонента на процеса на устойчиво енергийно развитие, без които пазарната жизнеспособност на инвестициите в нергийна ефективност би била силно ограничена.

Именно мястото на енергийната ефективност в икономическия и политически живот в страната беше и акцента в първия ден от конференцията. Панелната дискусия на тема Eнергийната ефективност е реалният инструмент за намаляване на енергиийните разходи”, в която взеха участие популярни публични лица, представители на неправителствени организации и общински ръководства, постави в центъра на дискусията въпросите на енергийната зависимост, несъвършенствата на енергийния пазар и възможните пътища за изход от създадената ситуация. Бяха обсъдени възможностите, които предлага енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, като участниците се обединиха около мнението, че това, което не търпи отлагане, е определянето на българската норма за нова "сграда с почти нулево потребление на енергия" и разработването на програма за внедряването й в проектантската и строителната практика.

image/jpeg
От ляво на дясно: Павел Манчев - зам.-директор на ЕнЕфект, Здравко Генчев - изпълнителен директор на ЕнЕфект, Пламен Ганчев - зам.-кмет на Добрич, Красен Станчев - ИПИ, Георги Ганев - Център за либерални стратегии.

Тези дискусии поставиха и основите за работа по време на втория ден от конференцията, когато бяха проведени обучения по теми „Сгради с близко до нулево потребление на енергията” и “Изчисляване на емисиите на парниковите газове”, които са и част от Плановете за действия за устойчива енергия общините, присъединили се към Споразумението на кметовете.  В светлината на участието на много от общините-членове на ЕкоЕнергия в тази единствена по рода си доброволна инициатива на местно ниво, още веднъж бе посочена ролята на местните власти като основна движеща сила на устойчивото енергийно развитие и инициатор за осъществяване на новаторски проекти, които следва да бъдат подкрепени с реални действия от изпълнителната власт.

В рамките на общото събрание на мрежата бяха избрани нови членове и председател на Управителния съвет на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, както и членове на постоянните комисии. В знак на признание за дългогодишното си активно участие и принос към дейностите на мрежата, кметът на община Белене Петър Дулев бе удостоен със званието „Посланик на енергийната ефективност” на ЕкоЕнергия.

Както винаги, презентациите от събитието можете да намерите в сайта на ЕкоЕнергия на адрес www.ecoenergy-bg.net, а снимки от конференцията са публикувани в новата страница на мрежата във Фейсбук.