Новини

ЕнЕфект завърши европейски проект за подобряване на квалификацията на строителните специалисти

20.06.2013,
България вече има своята Пътна карта за обучения по енергийна ефективност в сградите

Сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия след 2019 г.? Задължително енергийно ефективно обновяване на публичния сграден фонд? Изискванията на европейските директиви за енергийните характеристики на сградите и за енергийната ефективност са всъщност изключително амбициозни и едва ли са много тези, които са убедени, че към настоящия момент строителният сектор е готов да посрещне тези предизвикателства. А за всички е ясно, че грешките при изпълнението на строителните дейности могат да компрометират и най-добрия проект.

Това бе и основната мотивация за Камарата на строителите в България, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор на проекта), когато през ноември 2011 г. започнаха изпълнението на проект BUILD UP Skills - България. В изключително съкратени срокове, членовете на екипа се наеха да разработят подробен анализ на ситуацията в строителния сектор и свързаното с него професионалното образование и обучение, като на негова основа предложат Пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в строителството. Проектът бе одобрен за финансиране в конкурс с отворена процедура „Национални квалификационни платформи и пътни карти до 2020 г.” на инициативата BUILD UP Skills по програма Интелигентна енергия – Европа. Аналогични пътни карти се разработват и прилагат във всички държави членки на ЕС. Какво обаче ще намерим в нашата?

Приоритет 1. Усъвършенстване на професионалната квалификация на строителните специалисти

Осем конкретни мерки са заложени в този приоритет, като това е областта с най-голям капацитет за подобрение. Разгледани са различните възможностите при професионалните гимназии и центровете за професионално обучение, като се предвиждат промени в държавните образователни изисквания, включване на нови модули в учебните планове или нови теми в учебните програми по професиите от професионални направления „Строителство“ и „Електротехника и енергетика“, както и внасяне на промени в националните изпитни програми. Предвижда се организиране на краткосрочни курсове за обучения (по част от професия, за разширяване на квалификацията или за преквалификация) за усвояване на необходимите знания, умения и компетенции - с особен акцент върхупрактическата част, при това на реални работни места. Обосновава се нуждата от законово регламентиране на формата „обучение на работното място” и от провеждането на целенасочена информационна кампания сред работодателите. Настоява се план-приемът в професионалните гимназии на територията на всяка област да бъде обвързан с потребностите на бизнеса на регионално ниво.

Приоритет 2. Обучение на обучители: квалификация и преквалификация на преподавателите

Основните мерки са две - повишаване качеството на базовата квалификация на преподавателите по професионална подготовка и постоянното ? актуализиране – но тяхното съдържание е изключително богато. В основата стоят промените на учебните планове на висшите училища по посока засилване на практическата насоченост на обучението и предоставянето на професионална подготовка в реална работна среда за студентите. Особен акцент представляват изграждането на дългосрочни стратегически партньорства между висшите училища, науката и бизнеса и мотивирането на работодатели за подпомагане на практически обучения за преподаватели.

Приоритет 3: Подобряване на материалната база

Най-болезненият от гледна точка на преподавателите проблем: налице са сериозни предизвикателства, свързани с материално-техническата база на институциите от системата на професионалното образование и обучение. В повечето случаи базата е морално и физически остаряла, не се обновява и осъвременява в необходимата степен и не отговаря на съвременните технологии. Ограничени са възможностите за провеждане на практическо обучение в реални производствени условия. Вече е факт засиленото участие на обучителните институции в различни национални и европейски програми и проекти, свързани с подобряване на материалната база и оборудването; предвижда се обаче и изграждането на модерни „образователни паркове” с обединените усилия на държавата, конкретни общини, работодатели в секторите Строителство и Енергетика, които имат потребност да наемат лица с висока квалификация, и обучаващите институции.

Приоритет 4. Структурни мерки за мониторинг на процесите

В анализа „Моментно състояние, практики и тенденции в строителния сектор в България” е изведена необходимостта от оценка на нуждите от мониторинг на празнините и несъответствията между търсенето на квалифицирани специалисти в строителния сектор и предлагането от националната система за професионално образование и обучение.Създаването на специализирана структура (или натоварване на съществуваща такава с допълнителни функции), която да оценява динамиката на търсенето в строителния сектор и да насочва усилията на образователните и обучителните институции в необходимата посока, е важна стъпка за поддържане на качеството на професионалната квалификация. Няколко са проектите, които вече работят в тази насока: 
  • "Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектът се реализира от МТСП;

  •  „Годишни анализи за дейността на лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО)“, които предлагат обучение по професии и специалности от професионални направления „Строителство“ и „Електротехника и енергетика“, изготвяни от НАПОО;

  • „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, реализиран от БСК

Смята се, че успешното изпълнение на задачите по тези проекти ще допринесе до голяма степен за намаляване на установените несъответствия и задоволяване на нарастващото търсене на специалисти с подходяща квалификация и опит.

Приоритет 5. Взаимодействие между заинтересованите страни

Както вече стана ясно, държавните и общински институции, работодателите и работодателските организации и обучаващите институции е необходимо да провеждат съгласувана политика по отношение на идентифициране на потребностите от нови умения на пазара на труда, планиране на обучения за придобиване и поддържане на професионална квалификация, трансфер на знания и добри практики от България и Европа, оценяване на ефекта от предприетите мерки. В този приоритет се предвижда изграждането на мрежа за сътрудничество с участието на представители на обучаващите институции и бизнеса, която следва да се свърже и с други подобни международни структури. Разбира се, заложено е и разработване на електронна платформа с цел улесняване функционирането на мрежата и оптимизирането на достъпа до информация. Като отделна мярка, а може би и като следствие от дейностите на мрежата, се предвижда регламентиране на правото за практикуване на професии, свързани с инсталиране, поддържане и ремонт на ВЕИ, след обстоен анализ на потенциалните рискове от усложняване на придобиването на квалификация и ограничаване на достъпа до обучение.

Приоритет 6. Повишаване на информираността на гражданите относно възможностите за прилагане на енергийноефективни решения

В България все още се наблюдава ясно изразена нужда от повишаване на знанията относно енергийноефективните решения в строителството. Въпреки че националните стратегии предвиждат мерки за повишаване на информираността на гражданите за сградите с близко до нулево потребление на енергия, вече се наблюдават реални процеси на формиране на негативно общественото мнение, в което въвеждането на новите норми се възприема като заплаха за домакинствата, водеща до по-големи разходи. Пътната карта предлага разработване и изпълнение на цялостна комуникационна стратегия, заедно с включване на теми в подходящи учебни предмети и разработване на учебно съдържание и методи на обучение в училищата.

Това ли е всичко?

Надеждата е, че дейностите няма да спрат дотук и пътната карта няма да остане поредният стратегически документ без реално покритие. На 11-12 юни 2013 г. представители на ЕнЕфект, КСБ и най-активните професионални гимназии, университети и центрове за професионално обучение взеха участие в специализирано обучение за преподаватели, организирано в София от Институт „Пасивна къща” – Германия по проект „Региони на пасивната къща” (PassREg) на програма Интелигентна енергия – Европа. В същото време се подготвя и кандидатурата за втория етап на инициативата BUILD UP Skills, който предлага значително по-широки възможности за обучаващите институции: ще бъдат разработени нови учебни програми и подходящи учебни помагала и ще бъдат проведени практически курсове за повишаване на квалификацията на преподавателите с европейско участие.