Новини

Нови правила за обществените поръчки в ЕС

27.09.2013,
image/jpeg

Договорите за обществени поръчки представляват около 19% от БВП на ЕС всяка година. Голяма част от тези средства се изразходват от местните власти, които са пряко отговорни пред своите граждани и трябва да осигурят добра стойност срещу парите на данъкоплатците.

През последните седмици членове на Комисията за вътрешния пазар на Европейския парламент гласуваха в подкрепа на промени в три директиви, които ще подпомогнат европейските градове за по-добър избор при обществените поръчки. Гласуването засегна две групи предложения за промяна на регламента за обществените поръчки: на Директивата относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки и Директивата относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, както и на Директивата за концесиите.

Градските управи вече няма да се налага да избират най-евтината оферта, когато възлагат поръчки. Те ще могат да избират между различните оферти, като се основават се на екологични и социални параметри, цялостното качество и иновативност, или опит на персонала, който ще извършва работата. Качеството на следпродажбеното обслужване и техническа помощ също могат да бъдат взети под внимание при избора на изпълнител. Новата процедура за наддаване, предложена в директивите, също така ще насърчи повече малки и средни предприятия за участие.

Новите директиви дават възможност за преодоляване на основните пречки пред по-малките предприятия при участие в процедури за обществени поръчки. Една от тези пречки е и размерът и сложността на документацията, като надеждите са, че тя ще бъде отстранена чрез въвеждането на Единен европейски формуляр за обществени поръчки.

Местните власти са най-подходящите органи за оценка на потребностите на гражданите и за гарантиране на качество, непрекъснатост, достъпност, наличност и изчерпателност на обществените услуги. Чрез подобряване на обществените поръчки, градовете могат да допринесат значително за постигане на европейските цели за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и стратегията Европа 2020.

Източник: ManagEnergy