Новини

Финансиране на плановете за действия за устойчива енергия

11.10.2013,
image/jpeg

На 10 октомври 2013 г .в Брюксел бе организиран международен семинар, посветен на новаторските модели за финансиране при осъществяване на проекти за енергийна ефективност в подкрепа на плановете за действия за устойчива енергия.

Семинарът бе организиран от европейската мрежа Energy Cities в рамките на проекта NET-COM и инициативата ManagEnergy, финансирани от програма Интелигентна енергия – Европа. Участие взеха повече от 50 представители на местните власти и подписали Споразумението на кметовете общини, поддържащи структури и териториални координатори. На фокус бяха поставени структурните и кохезионните фондове на ЕС и плановете за следващия програмен период (2014-2020 г.), когато минимум 20% от бюджета на ЕС ще бъде насочен към мерки за опазване на климата и околната среда.

Бе предоставена и информация за Европейския социален фонд, който ще подкрепя прехода към нисковъглеродна, съобразена с климата и устойчива икономика, основана върху ефективното използване на ресурсите. Това се предвижда да бъде постигнато чрез реформа в образованието и системите за професионално обучение, чрез преориентиране, адаптиране и надграждане на уменията и квалификациите на работната ръка и създаването на нови работни места в сферата на устойчивата енергията и околната среда.

Като пример за новаторски подход към финансирането на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, бяха представени шест успешни практики, между които заеми със субсидирана лихва, договори с гарантиран резултат, ESCO схеми, общностно финансиране или жилищни кооперации, револвиращи фондове и проекти, финансирани от структурните фондове в програмния период 2007-2013 г.

Източник:

http://www.networkingcovenantofmayors.eu/How-to-finance-the-Sustainable.html