Новини

„Кохезионният“ вот – 23 милиарда евро за нисковъглеродна икономика

03.12.2013,
След вота на Комисията по регионална политика за реформа на политиката на сближаване и създаване на общи правила за европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския парламент, комисар Хан каза: „Днес видяхме една голяма стъпка напред в ангажимента на ЕС да подкрепя истинската икономика на Европа – да създава работни места, като насърчава своите малки и средни предприятия, да дава тласък на иновациите и да работи за една действително нисковъглеродна икономика.“
Според комисар Хан, акцентите на новата политика на сближаване са следните:
  • „Общ набор от правила за всички европейки фондове ще подобри координацията между европейските структурни фондове и финансовите инструменти на политиката на сближаване (Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Фонда за развитие на селските райони и риболова). Тази рамка ще се обвърже още по-тясно с другите инструменти на ЕС, като например Хоризонт 2020 или фонда „Да свържем Европа“,

  • „Поне 23 милиарда евро ще бъдат отделени за подкрепа на нисковъглеродната икономика. Това може да доведе до реална промяна в борбата срещу климатичните промени и в прекратяването на енергийната зависимост на Европа.“

Комисар Хан също така призова страните членки час по-скоро да приключат преговорите по индивидуалните Споразумения за партньорство: „Колкото по-рано една държава е завършила окончателно своето Споразумение за партньорство, толкова по-скоро инвестициите могат да бъдат насочени към растеж и работни места в полза на хората, живеещи в европейските градове и региони”.

Прочетете повече:


Кохезионните фондове са част от бюджета на ЕС и целят намаляване на регионалните различия в доходите, социалния статс и възможностите на гражданите. Как ще се инвестират парите на национално ниво се определя чрез преговори между Комисията и отговорните органи на изпълнителната власт. Това се формализира чрез Споразумение за партньорство (национални стратегии, определящи план за използване на фондовете, и оперативни програми). А знаем ли какво се случва в нашата страна? Правителственият уебсайт за подробна информация по темата се намира на адрес www.eufunds.bg.