Новини

Одобреният бюджет на ЕС осигурява тласък на енергийната ефективност в сградите

29.11.2013,
Законодателният пакет за многогодишната финансова рамка, която включва и структурните фондове за периода 2014-2020 г., беше официално одобрен от Европейския парламент. Приемането бележи периода, в който страните членки, заедно с регионалните управляващи органи, следва да представят своите оперативни програми, които ще насочват структурните фондове на ЕС през следващите 7 години. Сега е моментът, в който структурните фондове могат и трябва да се ориентират към повече проекти за устойчива енергия и енергийна ефективност, включително и в сградите.
 
Инвестициите в енергийно ефективно обновяване на сградния фонд в ЕС са реална икономическа възможност за европейските региони: енергийно ефективните реконструкции ще намалят разходите на бизнеса и домакинствата и ще създадат милиони местни работни места, особено в строителния сектор. Едновременно с това ще се подобри здравето на хората, качеството на живот и производителността. Този огромен потенциал е добре развит в бюджета на ЕС за 2014-2020 г., а инвестиционните приоритети на структурните фондове са съобразени със стратегията за растеж на ЕС „Европа 2020“.
 
В резултат на това енергийната ефективност в сградите заема важно място в новите структурни фондове за 2014-2020 г., като в сравнение с последния период на финансиране могат да се отличат най-малко четири разлики:
 
1. Европейският фонд за регионално развитие налага задължителни минимални равнища на инвестициите, насочени към действия за устойчива енергия (Тематична цел №4), вкл. енергийна ефективност: поне 12% за по-слабо развитите райони, поне 15% за регионите в преход и поне 20% за развитите региони;

2. Финансирането, отпуснато за устойчива енергия и енергийна ефективност, се очаква да се увеличи повече от двойно в сравнение с предходния финансов период, като се оценява на минимум 23 милиарда евро;

3. Обхватът на инвестициите за енергийна ефективност в сградите е разширен отвъд Европейския фонд за регионално развитие, за да се стимулират също и инвестиции от Кохезионния фонд (от който жилищният сектор досега бе изключен) и Европейския социален фонд, подкрепящ повишаването на квалификацията на работната сила за зелени работни места. Този разширен обхват позволява на управляващите органи в страните членки да разработят дори нова оперативна програма за строителни обновявания, която да комбинира възможностите за финансиране от трите фонда с цел максимално силно въздействие върху процеса на енергийно ефективно обновяване на съществуващия сграден фонд;

4. Разработен е специален нов финансов инструмент за сградни реконструкции: т.нар. „Кредит за обновяване“. Той цели да комбинира обществените и частните ресурси за финансиране на собствениците на сгради при преференциални условия. Това се очаква да доведе до силно стимулиране на пазара за реконструкции.
 
„Благодарение на бюджета за новия период на планиране се откриват се няколко големи възможности за обновявания на сгради във всички региони на ЕС”, разяснява Ейдриън Джойс, генерален секретер на EuroACE. „Сега отговорността и решенията са в ръцете на управляващите органи, които трябва да разработят програми, фокусирани върху обновяванията на сгради. Така ще бъдат създадени очакваните икономически възможности в регионални сградни фондове, които ще са в полза на регионалния бизнес, домакинствата и публичните финанси.“

Източник: EuroACE