Новини

Хоризонт 2020: Сигурна, чиста и ефективна енергия

18.02.2014,
На 5-ти декември 2013 г. в Брюксел, се състоя информационен ден за по приоритет Сигурна, чиста и ефективна енергия нановата европейска програма Хоризонт 2020. Делегати от цяла Европа посетиха събитието, за да научат новите възможности за финансиране на проекти и изискванията към проектните предложения.

В областта на енергийната ефективност, която стои в центъра на дейността на ЕкоЕнергия, са застъпени няколко теми: Сгради и потребители, Отопление и охлаждане, Индустрия и продукти и Финансиране на устойчивата енергия. Според Пол Ходсън, ръководител на отдел „Енергийна ефективност” в Генерална дирекция „Енергетика”), основната и най-важна от тях е Сгради и потребители.

Сред темите, представляващи специален интерес за местните власти също така попадат:

- (EE7) Увеличаване капацитета на местните власти; обществени поръчки за новаторски и устойчиви енергийни политики и мерки
Тази покана за проектни предложения дава шанс на общините да развият, финансират и осъществят на базата на надеждни данни и анализи амбициозни политики и планове за устойчива енергия (като например Плановете за устойчиво енергийно развитие по Споразумението на кметовете). Насърчават се мерки в секторите със сравнително по-голям потенциал за спестяване на енергия, като сгради, промишленост или градска мобилност.

- (EE8) Обществени поръчки на иновативни решения за устойчива енергия
Тук са включени възможности за подкрепата за публичните власти при набавяне и работа  с бързоразвиващите се информационни и комуникационни технологии, като например „зелени центрове за данни”. Ще бъдат включени дейности в подкрепа на работа в мрежи на възложителите на обществени поръчки; ще се стимулира използването на обществени поръчки за иновативни решения (PPI) и за доставки на развойни продукти (PCP).

Публичните власти са също така в уникалната позиция на потенциални координатори на големи групи от купувачи (вж. повече в EE17 Иновации за енергетиката чрез големи групи купувачи). 

Поканите за представяне на проектни предложения за иновативни финансови инструменти за устойчива енергия са в тематични области EE19-EE21. EE20, например, има за цел да представи техническа помощ на публичните власти за развитието на агрегирани пазарно рентабилни проекти за инвестиции в устойчивата енергия. Тук очакваните проектобюджети са в от 6 до 50 милиона евро.

Кандидатите по Хоризонт 2020 са силно насърчавани да търсят съдействие от съответните управляващи органи на структурните фондове, тъй като те също предлагат значителни възможности за финансиране на енергийната ефективност

Във връзка с продължаването на дейността на програма Интелигентна енергия - Европа, Винсент Беруто от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации поясни, че ключови елементи от като политическа подкрепа, изграждане на капацитет и финансиране сега са част от поканите за проектни предложение за устойчива енергия по Хоризонт 2020.

Робърт Гудчайлд (Генерална дирекция „Енергетика”) от своя страна разясни в детайли поканата за тематична област Интелигентни градове и общества. Бюджетът e от 90 милиона евро за 4-5 града до 106 милиона евро за 5-6 града. Той посъветва кандидатите да бъдат смели в идеите си. „Посетете например уебсайта на инициативата Concerto, осмислете наученото и направете предложенията си още по-добри.”

Той също така добави: „Ние търсим проекти, свързващи производството и потреблението на енергия, градския транспорт и мобилността, информационните и комуникационни технологии.” В проектните предложения трябва да има поне 2-3 водещи града, които да развиват и прилагат решенията, и 2-3 града последователи с ясни градоустройствени планове. Необходимо е заедно с участието на местните власти да бъде осигурен принос от изследователските институции и МСП, а предложенията трябва да са финансово стабилни и да обхващат широк спектър от решения.

Разбира се, основно условие за успех е внимателно запознаване с работната програма и приложението към нея. Във всички европейски държави ще бъдат проведени и информационни дни, като първите дати за България са през март 2014 г. Успех!
 
Мари Донъли, Генерална дирекция „Енергетика”:  „Аз съм изключително горда, че Европа е начело в прехода към устойчива енергия. Смятам, че нарастването на групата на „просуматорите” (едновременно консуматори и производители на енергия) и възможността за децентрализирани енергийни системи ще допринесе много за устойчивото бъдеще на Европа”.
Андрас Зиглер, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации”: „Новите технологии са задължителни в борбата срещу климатичните промени, а също така повишават и конкурентоспособността на Европа. Ние вече имаме визия за 2050 г. Още сме в самото начало и трябва да използваме пълноценно потенциала за иновации в енергийния преход. Хоризонт 2020 ни дава възможността да действаме заедно.”

Пол Ферхоф, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации”: „Поканите за представяне на проектни предложения обхващат всички области от генерирането на нови знания и технологии до навлизането им на пазара. Не се опитвайте да си представите какво очаква Комисията, а просто подгответе и предложете отлични проекти”.
Пол Ходсън, Генерална дирекция „Енергетика”: „Енергийната ефективност ще играе ключова роля през 2020, а също и през 2030 и 2050 г. Това е съвсем логично от икономическа гледна точка.”

Вижте още „Хоризонт 2020“ стартира с 15 млрд. евро за първите две години