Новини

На очакването за радикална революция се отговаря с плах опит за неубедителна еволюция

31.01.2014,
По инициатива на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камарата на архитектите в България, Информационната група Пасивни сгради България, фирми и отделни специалисти бе осъществена поредица от консултации между широк кръг от експерти в различни области с доказани познания и практически опит в областта на проектирането и изграждането на нискоенергийни сгради. Цел на тези консултации бе формирането на комплексно становище относно предложените за съгласуване проекти за изменение и допълнение на нормативни документи за енергийна ефективност в сгради. В резултат бяха съставени 5 становища, които разглеждат и оценяват направените предложения от различни гледни точки, но от обща изходна позиция –
създаване на реални условия за възприемане на почти нулевоенергийните сгради в България във възможно най-кратки срокове.

Обединяващо бе разбирането, че преходът от традиционното досега разбиране за “енергийноефективна сграда” към “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС) съществено се различава от поредицата еволюционни промени на изискванията за енергийната ефективност на сградите. С този преход трябва да се осъществи качествена промяна, породена от значителното натрупване на нови допълнителни изисквания към сградите през последните две десетиления. За съжаление, предложените проекто-документи не могат да доведат да осъществяване на подобна промяна. Тази наша убеденост произтича от факта, че в тях отново са заложени някоипогрешни принципи, докато съществени елементи на съвременното проектиране изобщо не се разглеждат.

Изготвените становища бяха изпратени до министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов, изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие инж. Ивайло Алексиев и ръководителя на разработващия колектив проф. д-р инж. Никола Калоянов. Публикуваме изготвените становища и придружаващото ги писмо.