Новини

ЕнЕфект-Консулт издаде сертификат 'А' на жилищна сграда

15.06.2006,
Експерти от ЕнЕфект-Консулт приключиха обследването за енергийна ефективност на жилищен блок в квартал “Захарна фабрика”, което им бе възложено с договор от "Сдружението на собственици от бл. 10". Това е първата по рода си в България организация на собственици на жилища, регистрирана по ЗЮЛНЦ. Сдружението бе създадено в края на 2003 г., за да може като юридическо лице да сключва договори за кредитиране и изпълнение на строително-ремонтни работи. В рамките на пилотен българо-холандски проект бе извършена цялостна топлоизолация на външните стени, реконструкция на подпокривното пространство и топлоизолация на покривната конструкция. След санирането на сградата сдружението на собствениците възложи на ЕнЕфект-Консулт да обследва и сертифицира сградата.

ЕнЕфект-Консулт ЕООД е създаден в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност към организациите, които могат да извършват енергийно обследванe и сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Освен тези дейности, дружеството оказва съдействие при осигуряване на финансиране на проекти и при търговия с емисии. Разполага със съвременни технически средства, изисквани от закона, и специализиран софтуер за компютърно моделиране на сгради.

С решение на Агенцията по енергийна ефективност № 62/А от 14.02.2006 г. ЕнЕфект-Консулт е акредитиран да извършва енергийни обследвания и сертифициране на сгради и е включен е в Публичния регистър на фирмите по чл. 16, ал. 5 и чл. 18, ал. 2 от ЗЕЕ.

След приключването на детайлното енергийно обследване на блок 10 се установи, че енергийните характеристики на сградата отговарят на изискванията за получаване на сертификат 'А', който бе издаден от ЕнЕфект-Консулт. Сертификатът е със срок на валидност до 10 години. Толкова е и периодът, през който притежателите на етажна собственост в блок 10 имат право да се освободят от данък сгради.

За контакти:
Павел Манчев
Управител на ЕнЕфект-Консулт
Тел.  (02) 963 17 14
Факс (02) 963 25 74
e-mail: pmanchev@eneffect.bg