Новини

Изграждане на знания и умения в подкрепа на дълбокото енергийно обновяване на сградния фонд

20.05.2016,
Съвместен семинар на проектите Train-to-NZEB и BUILD UPON

На 19 май в София бяха проведени лекционен семинар и работна сесия, посветени на обучителните инициативи за различни целеви групи на тема основно обновяване на съществуващия сграден фонд в България. Събитието обедини усилията на различни заинтересовани страни – централно и местно управление, професионални камари, представители на строителния бизнес – проектанти, производители на строителни материали, строителни компании, гимназии и университети, асоциации на крайните потребители и др. Целта бе да се предложат конкретни мерки за повишаване уменията и капацитета на заинтересованите страни, както и за увеличаване нивото на осведомеността на крайните потребители в процеса за основно и енергийно ефективно обновяване на сградите.

Разбира се, и в момента в България се разработват и прилагат редица инициативи за професионално обучение и повишаване на информираността на различните заинтересованите страни в процеса на обновяване – проектанти, строителен надзор, мениджмънт и работници в строителните фирми, служители на министерства и общини, крайни потребители, ученици и студенти, и др. С цел актуализиране на знанията на участниците, в първата част на семинара бяха представени актуални инициативи и обучения по темата, а във втората част бяха обсъдени и определени конкретни мерки за повишаване на уменията и капацитета на целевите групи, както и повишаване на осведомеността на населението.

Въпреки лесно обяснимото разбиране на строителните фирми, че проблеми с качеството не се наблюдават, беше изтъкнато, че оценката на специалистите, а най-често и на крайните потребители, е значително по-различна. Причините за това бяха потърсени в нееднозначното разбиране за необходимото ниво на качество и очакваните ефекти и ползи от обновяванията. Лошото качество на строителството беше обяснено и с липсата на ясни правила и процедури за изпълнение, контрол върху качеството на влаганите материали и компоненти и липсата на добри практики. Беше отчетена липсата на ясна информация за очакваните енергийни и съответно финансови спестявания, за микроклимата и хигиенните условия в жилищата, за качеството на въздуха в помещенията, които пряко зависят и от строителните дейности. Особен акцент беше поставен върху контрола на качеството и мониторинга и оценката на постигнатите ефекти, за които административният и професионалният капацитет в общините, които управляват дейностите по програмата, беше отчетен като недостатъчен.

В рамките на дискусията бяха дадени препоръки за засилена информационна кампания сред населението с оглед на разясняване на ползите от Програмата (спестявания, повишен комфорт), изграждане на доверие към отговорните институции и информираност относно административните и техническите процедури. Специално внимание беше обърнато на липсата на синхронизация и разбиране между различните специалности на обекта. Участниците настояха за по-голяма гъвкавост на програмата с оглед запазването на вече постигнатите подобрения в някои от жилищата и постигането на по-високи енергийни цели за целите сгради и за подкрепата на пилотни проекти с по-висок клас на енергийна ефективност. Беше обърнато внимание на липсата на дългосрочна стратегия и цели, които биха повишили интереса на строителните фирми към повишаването на квалификацията на техните работници.

С оглед на преодоляване на бариерите, бяха предложени 12 конкретни мерки и препоръки към правителството:

1.    Съфинансиране на конкретни мерки и проекти за преквалификация и допълнителна квалификация.

2.    Разработване на национална дългосрочна програма за преквалификация и допълнителна квалификация.

3.    Стимулиране на дуалното образование и обучение.

4.    Актуализиране на ДОИ, учебни планове и програми с идентификация необходимите знания, умения и компетенции по професии и специалности.

5.    Квалификация на наставници на работното място.

6.    Преквалификация и допълнителна професионална квалификация на преподаватели.

7.    Разработване на национален регистър на квалифицираните специалисти.

8.    Стимулиране на интердисциплинарни екипи чрез обучения в производствени практики.

9.    Стимулиране на краткосрочни обучения по конкретни дейности.

10.    Подобряване на материалната база в системата на професионалното образование и обучение.

11.    Провеждане на масирана информационна кампания.

12.    Въвеждане на изисквания за доказване на професионална квалификация на изпълнителите в процедурите за обществени поръчки.

Резултатите от уъркшопа ще бъдат предоставени на правителството с цел подпомагане на дългосрочната национална стратегия за основно обновяване на съществуващия сграден фонд.

Повече информация за проектa Train-to-NZEB можете да намерите на адрес www.train-to-nzeb.com и www.eneffect.bg.

Научете повече за BUILD UPON тук.