Новини

Избрани отзиви от изпълнението на проект BUILD UP SKILLS ENERPRO

22.02.2017,
Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ:

„Строителният сектор трябва да бъде готов да осигури обновявания с високи енергийни показатели и по-специално проекти за сгради с почти нулево потребление. Това обаче изисква повече квалифицирани работници, което пък е директно свързано с качеството на образователните програми, както и с включването на обучения по енергийна ефективност и ВЕИ инсталации. Ето защо, проекти като BUS EnerPro са от ключово значение за развитието на сектора и най-вече за модернизацията и подобряването на професионалното образование в България. BUS EnerPro допринесе за пазарното и социалното позициониране на професионалните обучителни центрове и гимназиите, които предоставят продължаващо обучение. Наред с много други предимства инициативата оказа положителен ефект върху публичния имидж на строителните професии. За КСБ беше истинско удоволствие да работи с толкова авторитетни институции и организации като Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), институтът „Пасивна къща“ – Дармщат, Германия, ПГСА – Пазарджик, ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе, ПГТЕ „Хенри Форд” – София, СПГЕ „Джон Атанасов” – София, и БГЦПО – Плевен. Надяваме се и занапред да продължим ефективното си сътрудничество, така че да подобрим качеството на професионалното образование в България и да променим нагласите към енергийно ефективното строителство.“

Инж. Емилияна Димитрова, председател на НАПОО

Като Председател на Националната агенция за професионално образование и обучение бих искала да изкажа своята благодарност на всички партньори за успешното приключване на проект BUILD UP Skills EnerPro, по който Националната агенция за професионално образование и обучение участва в партньорство съвместно с  Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" (София), Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”  (София), Професионална гимназия по строителство и архитектура – гр. Пазарджик, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Русе, Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) – гр. Плевен и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект.

С постигнатите  резултати проектът BUILD UP Skills EnerPro  ще допринесе за актуализиране на Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на учебните програми за обучение по две много важни за пазара на труда професионални направления  „Строителство“ и  „Електротехника и енергетика“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. С актуализирането на тези важни за системата на професионалното образование и обучение документи ще се постигнат и по-дългосрочни ефекти, които ще повлияят върху подобряването на съществуващите умения на работната сила в отговор на новите изисквания на пазара, както и ще допринесат за цялостното изпълнение на националните и европейските цели за енергията и климата до 2020 г. и приоритетите в областта на осигуряване на устойчива заетост на българските граждани.
Надяваме се, че учебните програми и обучителните материали към тях ще бъдат прилагани не само от центровете за професионално обучение, но и от професионалните гимназии, за да бъдат бъдещите строителни специалисти така подготвени за пазара на труда, че напълно да отговорят на очакванията и на нуждите на бизнеса по отношение на уменията, необходими за повишаване на енергийната ефективност.

Инж. Камелия Денчева, директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ Русе

„Проектът  „BUILD UP Skills EnerPro“, в който гимназията е партньор, е значим за повишаване на международния проектен капацитет на ПГСАГ „Пеньо Пенев“-Русе и ЦПО към нея. Повишен е административният и управленски капацитет на персонала и обучителите от гимназията за организиране на обучения, за сформиране на работни групи за създаване на нови обучителни програми, за тестване и апробиране на програмите в реална обучителна среда, за управление на обучителни процеси, диалог със социалните партньори, с потенциалните ползватели на резултатите от проекта, с работодатели, контрол и отчитане на проектни ангажименти.“

Инж. Кирил Конов, Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

“За мен, като преподавател в направление ВЕИ, участието ми в проекта BUILD UP SKILLS ENER PRO прибави нови знания и умения в областта на съвременните тенденции за енергийно ефективно строителство и по-специално осъзнаване и възприемане на основните принципи на пасивната къща. Тези нови знания и умения вече са вградени от мен в учебните материали, използвани от учениците, изучаващи ВЕИ в СПГЕ"Джон Атанасов", в частта касаеща отоплителните технологии - Термопомпи, Соларни отоплителни инсталации, Биомаса. Утвърждаването им в учебните програми на МОН ще направи постиженията на проекта популярни и устойчиви във времето. Това е моето пожелание към координаторите от ЕнЕфект.”

Албена Лазова, директор на БГЦПО - гр. Плевен

“Работата по този проект позволи да изградим капацитет от преподаватели, учебни програми и пособия за обучение на строителни специалисти за изпълнение на сгради с почти нулево потребление на енергия. Проведените при нас в рамките на проекта обучения на обучаващи и на строителни специалисти пробуди интерес към темата за пасивната и почни нулево-енергийната сграда сред фирми и специалисти от строителния бранш, което ни мотивира да продължим в тази посока.”

Инж. Александър Станков, ЕнЕфект

“Като сертифициран проектант на пасивни сгради, за мен бе изключително полезно да видя и приложа на място специфичните техники за постигане на въздухоплътност и ефективното функциониране на вентилационните системи с оползотворяване на изходящата топлина. Смятам, че това ще е от полза както за обученията в новия ни учебен център, така и в практическата ни работа при проектиране на почти нулево-енергийни сгради.”

Инж. Христо Върбанов, ЦПО - Рувекс

„Много съм щастлив, че имах възможността да участвам в този проект като преподавател от страна на Център за професионално обучение "Рувекс". Смятам, че такъв тип обучения ще помогнат за създаването на нови кадри в областта на инсталаторите на нови енергийни източници. Ще спомогнат да се промени самият начин на мислене, за използването на енергийните ресурси и ще открият нови хоризонти в използването на алтернативните методи за отопление и охлаждане.“

Цветелина Нешкова - директор ЦПО към АРГИ

„Отчитам включването в проекта, като много ценно и полезно за работата на нашата организация. Прилагането на нови методи и инструменти за повишаване на знанията, уменията и компетенциите в областта на енергийната ефективност, дава нов тласък и отговаря на нарастващите нужди от иновации в зелени индустрии. Същия подход на промяна може да бъде заимстван, а резултатите от него приложени в други сфери на професионалното образование и обучение в България“. 

Юрий Тодоров, участник в обучение „Сградна обвивка“

„Сградите с почти нулево потребление на енергия са бъдещето. Строителството на такива сгради ще доведе до ефективно използване на природните ресурси и ще ограничи негативното ни въздействие върху околната среда.“

Снежа Кнежанска, участник в обучение „Сградна обвивка“

„Това, което научих и разбрах за концепцията „Пасивна къща“ ме заинтригува много. Ще се радвам, ако тази тема се включи в програмите по всички специалности от направление „Строителство“. Изграждането на повече специалисти в тази област ще позволи навлизането на такова строителство в България.“