Новини

Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

29.03.2017,
Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна изпълнението на проект „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“. Той ще се реализира в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-2.001-0005-C01, сключен на 2 март 2017 г. с  Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Партньор на МРРБ в изпълнението на проекта е Националното сдружение на общините в Република България.

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа цели да мобилизира действията от страна на заинтересованите страни на национално и местно ниво, така че да бъдат поставени и прилагани високи стандарти за добро демократично местно управление. За осъществяването на тази Стратегия е предвидено реализиране на инициативата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Етикета). Основната цел на тази инициатива е, да се насърчават усилията на местните власти да провеждат все по-ефективни местни политики, включвайки гражданите в процеса на вземане на решения и изграждане на силно и жизнено местно самоуправление.

Проектът е с общ бюджет 198 934 лв. и ще се изпълнява в рамките на 24 месеца. През първата година от неговото изпълнение са предвидени дейности по провеждане на Четвъртата процедура за присъждане на Етикета. Очаква се тя да приключи през месец октомври т. г. по време на Годишната среща на местните власти със заключителна конференция за отчитане на резултатите, включваща церемония по награждаване на общините. В рамките на втората година ще бъдат изпълнени дейности, които имат за цел да надградят постигнатото до момента от България като водеща страна по прилагането на процедурите за присъждане на Етикета. Предвижда се да бъде въведена система за последващо сътрудничество с наградените общини, да се издаде електронна брошура с добри практики на общините и да бъде създадена платформа за споделяне на опит. Ще бъде изготвен и цялостен анализ за проведените процедури, насочен към усъвършенстване на нормативната уредба и създаване на благоприятна среда за прилагането на 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията на Съвета на Европа.


Източник: МРРБ