Новини

Насърчителна програма по общинско енергийно планиране

24.11.2005,

Законът за енергийната ефективност (ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г.) задължава общините и областите да разработват средносрочни и годишни планове за енергийна ефективност. Тази нова за много от българските общини задача остро поставя проблема за готовността на общинските администрации да отговорят на това изискване на закона с необходимата сериозност и в определените срокове.

За да подпомогне областните и общинските администрации при изпълнението на задълженията им по смисъла на чл. 9 от Закона за енергийната ефективност, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организира поредица от специализирани семинари по общинско енергийно планиране. На тези семинари специалисти от секретариата на мрежата ЕнЕфект предоставят целенасочена информация и специализирана техническа помощ и инструментариум за изготвяне на областни и общински програми за енергийна ефективност.

Първите четири семинара бяха проведени от екипи на ЕнЕфект още през юли 2004 г. На тях участваха представители на 16 общини и на областната администрация София. През септември бе проведен семинар за участници от Черноморската регионална агенция за управление на енергията и от община Шабла, а през декември – от общините Горна Малина, Кула и Харманли. Общо през втората  половина на 2004 г. са организирани седем семинара, в които са взели участие представители на 20 общини, една асоциация на общини и една областна администрация.

На 17 и 18 март 2005 г. предстои да се проведе семинар по общинско енергийно планиране за представители на общините Лозница, Попово, Смолян и Хаджидимово.

Тези семинари са част от Насърчителната програма по общинско енергийно планиране, в рамките на която бе изготвен и компактен диск “Най-късият път до създаването на общинска програма за енергийна ефективност”. Дискът улеснява работата по разработването на програмите и съдържа ценни практически пособия, информация за източници на финансиране на програми и проекти за енергийна ефективност, нормативни документи, свързани с темата, полезни източници на информация и връзки чрез Интернет. Това електронно пособие получават всички общини членове на ЕкоЕнергия.

Освен че организират семинари за запознаване на общинските служители с методиката за разработване на общински програми за енергийна ефективност, специалистите от ЕнЕфект при заявено желание от страна на общините могат да участват пряко в изготвянето на програмите им. Така например бе разработена Програмата за енергийна ефективност на община Котел по нейно възлагане.