Новини

Екофондът отпуска 1.3 млн. лв. за покупката на електромобили

12.07.2017,
Нова покана в схемата за насърчаване използването на електромобили обяви управителният съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). За третата покана от финансирането на електрически превозни средства (ЕПС) за администрацията съобщи и министърът на околната среда и водите Нено Димов. Предвиденият ресурс е общо 1,3 млн. лв. „Това е една от дейностите, които МОСВ и екофондът лансират за подобряване на средата за живеене в населените места. Знаете, че сме в процедура за фини прахови частици, имаме ангажименти и към изменението на климата. И в двете посоки електромобилите имат принос – помагат за намаляване на праховото замърсяване и парниковите газове. Друг ефект е ограничаването на шумовото замърсяване в големите градове“, каза министър Димов на пресконференция на 19 юли.

Поканата е насочена отново към общински и държавни институции, но значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцент този път са превозните средства, които общините могат да ползват за комунални, социални, контролни и транспортни дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, както и за осигуряване на вътрешно селищен обществен транспорт в малки населени места. Досега от администрациите са закупени електромобили на стойност 630 хил. лв. – сред тях са МОСВ, МТСП, МИ и общини. „Регистрираните в България електромобили към момента са около 800, като през 2016 г. има ръст от 50%“, добави Нено Димов. Общо 32 точки за зареждане на коли на ток има в цялата страна – в София, Пловдив, Барна, Бургас, Сандански и Благоевград.

Всяка администрация може да кандидатства за максимум 3 превозни средства, а безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид, независимо от цената, на която превозното средство се закупува. Допуска се кандидатстване за електромобили и plug-in хибриди, а размерът на финансирането е фиксирана сума съответно от 20 000 лева за ЕПС и от 10 000 лева за електрически хибриди (plug-in). Срокът за кандидатстване по схемата е до 2 октомври 2017 г. и се осъществява чрез попълване на формуляр и подаването му на хартиен носител в офиса на НДЕФ. Условията и редът могат да бъдат намерени на сайта на НДЕФ, а линкове към тях на страницата на МОСВ, НСОРБ и други партньори на НДЕФ.

Целта на схемата е да допринесе за изпълнението на политиките на страната по опазване на околната среда – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване нивата на шумовото замърсяване в градовете.

Факти за електромобилите

Екологични и икономически ползи
Електрическите автомобили имат значителни ползи за околната среда, най-вече защото не генерират въглеродни емисии и спомагат за намаляването на изгорелите газове, въглеводородите и праховите частици в атмосферата. Въвеждането на електромобили по европейските пътища и изграждането на устойчив градски транспорт е приоритет в политиката на ЕС.

Според коефициентите на Евро-емисионните стандарти:

  • един конвенционален дизелов автомобил отделя средно 8 кг емисии CO2 при пробег от 20 000 км годишно;

  • един конвенционален бензинов автомобил отделя средно 46 кг емисии CO2 при пробег от 20 000 км годишно;

  • за електромобилите тази цифра е 0.
Освен с редуцирането на отделяните въглеродни емисии в атмосферата, с което допринасят за намаляване изменението на климата, електромобилите спомагат и за намаляването на фините прахови частици и други замърсители на въздуха, произвеждани от конвенционалните автомобили. Намаляване замърсяването на въздуха е заложено в Директива 2008/50/ЕО на Европейски парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух. Насърчаване използването на електромобили спомага за изпълнението на задълженията на страната ни, заложени както в Закона за изменението на климата, така и в Европейската Директива за чист въздух в Европа.

Електромобилите имат и големи икономически ползи:
  • при 20 000 км годишен пробег разходите за зареждане на един електромобил са около 720 лв., за същия годишен пробег разходите за гориво на един конвенционален автомобил са около 3150 лв. – повече от четири пъти повече.

  • един конвенционален автомобил има значителни разходи за масла и друга поддръжка всяка година – близо 1000 лева за среден пробег от 20 000 км. Тези разходи при електромобила са равни на 0 лева.

  • всичко това прави електромобила около 6 пъти по-икономичен в дългосрочен план.
Освен това, електромобилите са значително по-практични и лесни за управление, особено в натоварена градска среда. Те осигуряват тихо придвижване, с което драстично спомагат за намаляването на шума. Към това трябва да се прибави и факта, че притежателите на електромобили имат право на безплатен достъп до синя/зелена зона за паркиране, което генерира допълнителни  икономически ползи.

Източник: МОСВ, НДЕФ