Новини

Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

02.05.2018,
"Националната програма за енергийна ефективност трябва да намери своето устойчиво продължение."

Програмата за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради ще продължи, но с дългосрочна визия и в рамките на Националната жилищна стратегия. Амбицията е да не се търси кампанийно обновяване на определен брой сгради, а да се обхване целият обем на жилищния фонд в България. Продължението на програмата ще е при различни от настоящите условия, които постепенно ще се променят в годините, но вече ще има ясна информация как ще се случва това. Със сигурност ще има съфинансиране и участие от страна на собствениците. Сградите, които вече имат сключени договори с общините, няма да преминават нова процедура на одобрение.

Със сигурност това е най-важната новина от специализираната международна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която се проведе на 26-27 април в зала Възраждане в Габрово. Освен Малина Крумова, в събитието взеха участие Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите, Габриеле Брандл, Австрийска енергийна агенция, Димитър Дуков, изпълнителен директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, представители на министерството на енергетиката, Европейската банка за възстановяване и развитие, Националния доверителен екофонд и повече от 20 общини и областни администрации. 

По време на конференцията за първи път беше представена визията на МРРБ за постепенно преминаване към механизъм на съфинансиране на проектите за обновяване на многофамилните жилищни сгради от страна на гражданите, подкрепена от публикуван преди няколко седмици анализ на Световна банка. Бяха дискутирани различни варианти за социално приемливи решения, които да на забавят скоростта на програмата и същевременно да достигат все по-високи енергийни цели. В най-силно подкрепените сценарии водещата роля на общините се запазва и дори увеличава, като се въвежда диференцирано финансиране на проектите с участието на местните власти и гражданите. Минималният постигнат енергиен клас ще бъде Б, а програмата ще цели обхващане на целия подлежащ на обновяване сграден фонд към 2050 г. Като особено важни акценти бяха изведени необходимостта от подобряване на капацитета и възможностите на общините да управляват и участват във финансирането на проектите (включително и чрез данъчни постъпления), както и засилената комуникация с гражданите, която е ключова за запазване на интереса към програмата. Пълната паспортизация на сградния фонд беше изрично упомената не само като условие за приоритизиране на проекти по НПЕЕМЖС, но и като инструмент за устойчиво прилагане на Националната жилищна стратегия, която ще бъде представена за публично обсъждане до края на май.

По време на втория ден от конференцията бяха разгледани финансовите и технологични възможности за изпълнение на интегрирани проекти за улично осветление, които са неотменна част от общинските политики за енергийна ефективност и облагородяване на градската среда и очакват подкрепа в следващия етап от Финансовия механизъм на ЕИП. И докато правилата и процедурите по тази програма ще станат ясни до края на годината, общото послание на участниците в конференцията към общините бе да не чакат – развитието на технологиите и натрупаният опит правят тези проекти изключително подходящи за пазарно финансиране и договори с гарантиран резултат. Примерите на Самоков, Габрово и Силистра ни вдъхнаха увереност, че това наистина е така, а ЕкоЕнергия е мрежата, чрез която научените уроци достигат до активните български общини и да намерят своята реализация.

Както винаги, всички презентации от конференцията можете да намерите в сайта на ЕкоЕнергия, а видеоматериали (включително пълното изказване на зам.-министър Крумова) и снимки са достъпни в нашата Фейсбук страница.

Следващите ни събития са в Добрич и Бургас – очакваме ви!