Новини

Нов проект на ЕнЕфект ще подпомага енергийно ефективното обновяване на публични сгради в българските градове

19.10.2018,
Проект „Нашите сгради“ има амбицията да въвлече гражданското общество в процеса на общинско енергийно планиране

image/jpeg

Пет нови плана за обновяване на общинския сграден фонд. Десет събития в малки и средни български общини, които да обяснят ползата от проектите за енергийна ефективност в сградите, да изведат на преден план усилията на общинските власти, и най-важното – да направят местните общности съпричастни на усилията за обновяване на сградния фонд. Това ще се опита да направи ЕнЕфект в рамките на следващите 18 месеца, като бенефициенти, разбира се, ще бъдат предимно общини членове на ЕкоЕнергия. Дейностите се финансират от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия.

Законодателният пакет на ЕС „Чиста енергия за всички европейци“ доведе до промени в начина, по който страните трябва да изготвят Стратегии за дългосрочно обновяване за сграден  фонд с нулеви въглеродни емисии до 2050 г. В същото време местните власти са изправени пред множество предизвикателства в разработването и изпълнението на планове и проекти за енергийна ефективност. Слабото участие на местните власти в националното планиране, липсата на възможности за влияние върху националните стратегии и програми, липсата на ресурси за провеждане на местни политики, недостатъчната финансова и техническа експертиза са само някои от предизвикателствата, валидни за повечето европейски държави. Те са особено силно в целевите страни на проекта - България и Румъния, които имат сходен сграден фонд, характеризиращ се с многофамилни жилищни сгради в лошо състояние и неефективни индивидуални къщи, допринасящи за високите разходи за енергия, замърсяването на въздуха и завишените емисии на CO2.

Целта на проекта е да преодолее тези бариери, като развие капацитет за трансфер на знания, позволяващи на общините и гражданското общество да изпълняват стратегиите си за обновяване на сградите, като използват максимално ефективно всички възможни източници на финансиране за постигане на оптимални енергийни спестявания. Проектът ще подкрепя ефективното управление, ще обучи местните експерти и ще даде възможност на гражданското общество и на националните заинтересовани страни да активно да допринасят за постоянното подобряване на условията в публичния сграден фонд, с ясното съзнание, че това е един от най-успешните подходи за стимулиране на икономическия растеж и задържане на младите хора в градовете. На място в участващите градове ще бъдат изпълнени редица дейности по обучение на общински специалисти, дискусии със заинтересованите лица, организиране на целеви семинари за отчитане на напредъка, а на национално равнище в края на проекта ще бъде представен сравнителен анализ на постигнатите резултати. Важен очакван ефект от изпълнението на проекта е внедряването на работеща общинска информационна система за събирана на данни и управление на потреблението на енергия в сградите в минимум 5 общини в България.

Повече информация на адрес: www.euki.de
Партньори по проекта: Европейски институт за сградните характеристики (BPIE), www.bpie.eu
Румънска мрежа "Енергийни градове", www.oer.ro


Този проект е част от програмата Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Водещата цел на EUKI е да насърчава сътрудничеството в областта на климата в Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове.

Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено и само авторите. Тя не отразява непременно мнението на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

image/jpeg