Новини

Енергийната бедност в светлината на местните избори: аналитична обосновка

30.10.2019,

Представяне на доклада за енергийната бедност - пресконференция на ЕнЕфект, БТА, 4.10.2019 г. гледайте тук


Според данни на европейския Комитет на регионите, около 11 % от населението на ЕС — 54 милиона европейци, са засегнати от енергийна бедност. Въпреки това повечето държави — членки на ЕС, все още не откриват и не водят статистика на уязвимите потребители на енергия и не насочват правилно мерките по отношение на енергийната бедност.

Що се отнася до България, според данни от европейската Обсерватория за енергийна бедност, делът от населението, което не може да поддържа домовете си достатъчно топли (с цялото неблагоприятно въздействие върху здравето) е 39,2% – най-високият в ЕС. Същото се отнася и за дела на домакинствата, които не могат да си позволят охлаждане през лятото – 49,5%. Най-висок дял от населението с просрочени задължения по сметките за енергия сега има Гърция, но България заема незавидното второ място с 31.7%. И трите фактора, които определят равнището на енергийна бедност – ниски доходи, високи цени на енергията (в сравнение с покупателните възможности на населението), и сгради с лоши енергийни качества - са налице.

Резултатите от анализите на ЕнЕфект сочат, че решението, което може да доведе до устойчиви дългосрочни ефекти, е дълбокото енергийно ефективно обновяване и поддръжката на жилищните сгради: то директно намалява разходите за енергия и нуждата от енергийни помощи, като същевременно позволява модернизация на отоплителните системи и ограничава замърсяването на въздуха. За съжаление, то все още отсъства от публичните дискусии и политическото пространство, а все още няма и ясното относно продължаването на националните политики за обновяване на жилищните сгради след завършването на Националната програма за енергийна ефективност, в която местните власти имаха ключова роля и която значително допринесе за подобряването на градската среда и жилищните условия в редица български градове.

Представеният от Центъра на енергийна ефективност анализ ще бъде разпространен сред българските общини с цел откриване на конструктивна дискусия за методите и конкретните действия на държавните и местните органи за справяне с проблемите с невъзможността за поддържане на здравословна жилищна среда и замърсяването на въздуха. В рамките на целева медийна кампания и пресконференция на 4-и октомври 2019 г. с участието на Юлиян Попов, Магдалена Малеева, д-р Александър Симидчиев бяха обсъдени ефективността на типичните мерки за борбата с енергийната бедност (целевите помощи за отопление) и връзката им с влошаването на качеството на атмосферния въздух в населените места; бяха представени и препоръките на ЕнЕфект за продължаване на националната подкрепа за обновяване и поддържане на жилищните сгради със засилено участие на местните власти. Докладът е придружен със списък от въпроси към кандидатите на актуалните месни избори относно конкретните мерки, които планират да предприемат с цел смекчаване на енергийната бедност, подобряване на качеството на въздуха и жилищните условия в градовете, както и относно ролята на държавата и механизмите, които местните власти могат да използват за стимулиране на националните политики в областта.

„Борбата с енергийната бедност изисква сложен и добре координиран микс от политики: в областта на социалните и здравните грижи, жилищната политика и градското развитие, опазването на околната среда, климата, енергетиката и финансите. Всички те обаче се срещат в дълбокото енергийно обновяване и правилната поддръжка на жилищния фонд. Това е единственото решение, което осигурява устойчиви и дълготрайни ефекти за смекчаване на енергийната бедност и тясно свързаното се нея замърсяване на въздуха в градовете. Това следва да бъде и основна тема в дебата за местните избори, а и да продължи активно“ - Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

С пълния текст на публикуваните политически препоръки и подкрепящия ги анализ можете да се запознаете тук:

Енергийната бедност в светлината на местните избори: политически препоръки

Енергийната бедност в светлината на местните избори: аналитична обосновка