Новини

До 60 000 евро подкрепа за общински инвестиционни концепции по европейския механизъм за градско развитие (European City Facility)

24.03.2020,

image/jpeg   image/jpeg

ОМЕЕ ЕкоЕнергия е национална поддържаща мрежа на новия проект за изпълнение на Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility). Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз.

Градовете и общините играят ключова роля за устойчив европейски енергиен преход. Те имат огромен потенциал за изграждане на цялостни програми за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия. Те имат и ключова роля за обединяването на по-малки проекти в по-големи инвестиционни портфейли и за мобилизиране на значителните финансови ресурси, необходими за енергийния преход. Въпреки че потенциалът за реализиране на инвестиционни проекти от местните власти е огромен, все още съществуват сериозни пречки. В много случаи липсват надеждни, стабилни и достатъчно зрели инвестиционни концепции, които да включват икономически и правен анализ, стрктура и принципи на управлението, основна стратегия за финансиране и пътна карта за изпълнение и мониторинг. Такива инвестиционни концепции са първоначална предпоставка за достъп до различни източници на финансиране и именно те ще бъдат подпомогнати от Европейския механизъм за градско развитие.

В този контекст механизмът адресира две основни бариери за инвестиции в устойчива енергия:

Финансова и юридическа способност на местните власти да трансформират своите дългосрочни енергийни и климатични стратегии (напр. Дългосрочни планове за ЕЕ и ВЕИ, SEAP, SECAPs, Дългосрочни стратегии за обновяване на сграден фонд и т.н.) в подходящи инвестиционни концепции;

Липса на механизъм за агрегиране на фрагментирани по-малки проекти (например в строителния сектор) и съответната незаинтереованост от финансовия сектор поради малките обеми.

Изготвените концепции за инвестиции ще представляват начална стъпка към цялостен бизнес и финансов план, като по този начин ще улеснят последващата мобилизация на местни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия. Източниците на финансиране могат да идват от частния сектор, но също така и от други финансирани от ЕС инструменти като Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI), Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), различни средства за подпомагане на развитието на проекти (PDA), например като инструмент на ELENA на Европейската инвестиционна банка или различни национални инвестиционни платформи.

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньори: Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE, старира през септември 2019, а продължителността му е 48 месеца.

За изпълнението на проекта във всяка страна членка са определени две основни лица – Националната поддържаща мрежа и Национален експерт (Country Expert). Ролята на Националната поддържаща мрежа е:

Разпространяване на ползите от внедряването на механизма за градско развитие, а именно разработването на индивидуални инвестиционни концепции на национално равнище;

Идентифициране на потенциални бенефициери (местни администрации и големи градове) за участие в механизма за градско развитие;

Организация на информационни дни за разпространение на методите за кандидатстване по проекта;

Организация на три разяснителни уебинара преди отваряването на всяка от трите кампании за кандидатстване за финансиране на инвестиционна концепция.

Националният експерт подпомага кандидатите в процеса на кандидатстване по време на целия процес и подпомага работата на Националната поддържаща мрежа в разпространението на информационните материали. Национален експерт за България е Джададжи ЕООД.

Пълна информация за Европейския механизъм за градско развитие можете да намерите на адрес https://www.eucityfacility.eu/home.html.