Новини

Публикувани са изменени насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“

09.03.2020,
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява във връзка с обявеното извънредно положение, с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19.

С настоящото изменение на Насоките за кандидатстване се променя крайният срок за подаване на проектни предложения от общините бенефициенти - от 27.03.2020 г., 19:00 ч., на 21.04.2020 г., 19:00 ч.

Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.