Новини

Представители на ЕкоЕнергия посетиха община Берковица и община Кула във връзка с проекта "Нашите сгради"

08.07.2020,
image/jpeg

На 8-ми юли, в рамките на проекта за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяването на публичния сграден фонд „Нашите сгради“ (Our Buildings), представители на ОМЕЕ ЕкоЕнергия посетиха община Беркивица и Кула. По време на срещите бяха обсъдени бъдещите възможности за ускоряване на икономическата жизнеспособност на общините с помощта на изготвените документи. Стратегиите включват както задълбочен анализ на публичния сграден фонд и визия за обновяване, така и обобщение на взаимовръзките за оптималното му използване в полза на местното население, привличане на инвестиции и нови бизнеси. В допълнение, местните администрации бяха запознати и с новия проект на ЕК—EU City Facility, който дава възможност за изготвянето на задълбочени инвестицонни конценции, с чиято помощ общините биха могли да имат по-лесен достъп до кредитно финансиране.

Общините са активни участници в проекта, чиито цели са съсредоточени в постигането на дългосрочни планове за обновяване на публичните сгради до 2030 г. Проектът е финансиран по линия на Федералното министерство на околната среда на Германия и подпомага местните власти за изготвянето на ясна визия и цели за намаляване на енергийното потребление в сградите общинска собственост. В допълнение към това, местните експерти имаха възможноста пряко да участват в процеса на планиране като актуализираха цялостната си база данни за енергийната консумация за последните три години. Събраните данни могат да бъдат използвани чрез  новоизградената систематизирана онлайн платформа (общинска информационна енергийна система), чрез която се визуализират динамични графики и справки. Заедно с това системата притежава и допълнителна опция за автоматично генериране на годишните отчети към АУЕР по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ.

За добрите резултати от изготвените стратегии петте общини, участващи в проекта (Кула, Берковица, Етрополе, Смядово и Лясковец) получават и допълнително безвъзмездно енергийно обследване на сграда, която ще бъде обновена до 2030 г.