Новини

Министерството на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по открита покана № 3

22.07.2020,
На 21 Юли 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана №3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта  на поканата е да се  повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове и  адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 3 000 000 EUR.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 500 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.10.2020 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес: ТУК