Новини

12.03.2021,

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закон за енергийната ефективност

В брой 21 на Държавен вестник, от дата 12.3.2021 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Законът отразява измененията в ДЕЕ, приети с Директива 2018/2002 от 11.12.2018 г. Тези изменения предвиждат и промяна на Приложение V към директивата относно Общите методи и принципи за изчисление на въздействието на схемите за задължения за енергийна ефективност или на други мерки на политиката съгласно членове 7, 7а и 7б и член 20, параграф 6. Това ще наложи изменение на наредбата за допустимите мерки, тяхната оценка и изискванията към методиките за оценка.

На интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) е налична допълнителна информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица за периода 2017-2020 г. Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

С актуалната версия на целия закон, можете да се запознаете тук.