Новини

Започва нов проект на ГЕФ в страни от Югоизточна Европа и ОНД

29.03.2006,
На 9 ноември 2005 г. Съветът на Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) одобри грант от 3 млн. долара, който се предоставя на Проекта на ИКЕ на ООН “Енергийна ефективност 21” за оказване на техническа помощ на страни от Югоизточна Европа и Общността на независимите държави (ОНД) за създаването на инвестиционен фонд. От него ще се финансират проекти за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, които ще доведат до смекчаване на промените в климата. Този грант представлява съфинансиране към осигурените досега 4.5 млн. долара от Фонда на ООН за международно сътрудничество и Френския екологичен фонд.

Новият проект на ГЕФ “Инвестиции за енергийна ефективност и използване на ВЕИ за предотвратяване на изменението на климата” ще допринесе  за формирането на пазар на енергийна ефективност в участващите страни и ще ги подпомогне да преодолеят финансовите, техническите и политическите бариери пред инвестициите в енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Целите на проекта са да се привлекат за участие във фонда инвеститори от публичния и частния сектор, да се повишат знанията и уменията на местните енергийни специалисти да разработват и да представят подходящи за финансиране проекти,  да се окаже помощ на държавната и общинските администрации да провеждат икономически, институционални и регулаторни реформи в подкрепа на инвестиционните процеси.

Изпълнителни агенции по проекта са Програмата на ООН за опазване на околната среда (UNEP) и Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН).

Предвижда се участието на осем страни: България,  Македония, Румъния и Сърбия и Черна гора (от Югоизточна Европа)  и Беларус, Казахстан, Руската федерация и Украйна (от Общността на независимите държави). България ще се представлява от Агенцията по енергийна ефективност и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. За национални координатори  и членове на Ръководния комитет на проекта са предложени Кольо Колев, директор в АЕЕ, и Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.

Във връзка с разработването на проекта Програмата на ООН за развитие вече набира предложения от общините за проекти в областта на повишаването на енергийната ефективност в градския транспорт и енергийното оползотворяване на отпадъчна биомаса в селските райони.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква привличането на солидни инвестиции, които ще доведат до намаляване на емисиите на парникови газове с 10 млн. тона годишно.