Новини

Президентът върна промените в Закона за енергийната ефективност за ново обсъждане

24.04.2007,
 
Президентът упражни правото си на вето и върна за ново обсъждане в парламента някои разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет на второ четене на 23 март 2007 г.

Досегашният Закон за енергийната ефективност въвеждаше изменение в Закона за местните данъци и такси, според което сгради със сертификати А и Б за енергийна ефективност се освобождаваха от данък сгради съответно за 10 и 5 години, считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата.

Новите промени в ЗЕЕ намаляват тези срокове съответно на 5 и 3 години, но ако в сградите се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за собствени нужди, освобождаването от данък е за срок от 7 за сгради със сертификат А и 5 години за сгради със сертификат Б. Данъчните облекчения се отнасят за постройки, въдени в експлоатация преди 1 януари 2005 г.

Президентът оспорва този текст, от една страна, защото приетите поправки противоречат на Закона за устройството на държавния бюджет и на Закона за държавния бюджет за 2007 г. Въвеждането на данъчни утежнения или ограничаването на данъчни облекчения не може да става, след като вече е започнала финансовата година. Гражданите и юридическите лица трябва предварително да са осведомени за данъците, които ще плащат. Ако промяната е наложителна, тя би трябвало въз основа на принципите на бюджетното и данъчното законодателство да влезе в сила от началото на 2008 г.

От друга страна, последните промени в Конституцията дават правомощия на общинските съвети сами да определят размера на местните данъци. Това предполага изработването на ново законодателство за местните данъци и такси, при което ще бъде обсъдена цялостната им правна уредба, а не както в случая да се правят инцидентни изменения.