Проект BUILD UP Skills

Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите

 "Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите" От началото на ноември 2011 г. започна изпълнението на проект "Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г.", подготвен от консорциум в състав ЕнЕфект Консулт ЕООД (координатор), Национална агенция за професионално образование и обучение и Камара на строителите в България. Проектът бе одобрен за финансиране в конкурс с отворена процедура "Национални квалификационни платформи и пътни карти до 2020 г.", проведен в рамките на новата инициатива "BUILD UP Skills" на програма "Интелигентна енергия – Европа". Договорът с Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации бе подписан официално на 31 октомври 2011 г.
Проектът "Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г." предлага обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система, с цел рязко повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с почти нулево потребление на енергия.
Националната платформа за диалог, която ще бъде инициирана в рамките на проекта, ще изгради основата на цялостен процес за консултации и взаимодействие на всички участници в сферата на строителството и свързаното с него професионално обучение (професионални сдружения и камари, асоциации на производителите в бранша, центрове за професионално обучение, публични власти и др.). Ще бъде проведено детайлно изследване на ситуацията към момента, включващ: 
1) анализ и оценка на националната система за продължаващо обучение в строителния сектор и степента, в която тя посреща нуждите от допълнителни умения за внедряване на мерки за ЕЕ и ВЕИ в сградите;
2) анализ и оценка на националните политики и стратегии за постигане на целите до 2020 г. (включително очаквания принос на строителния сектор), националния план за развитие на ВЕИ и плановете в изпълнение на Директивата за енергийните характеристики на сградите, както и националния план за разкриване на "зелени" работни места (Национална програма за реформи (2011-2015 г.) в изпълнение на стратегия "Европа 2020");
3) идентифициране на бариерите и празнините, както и на необходимостта от обучения, обучители и измерими данни за нуждите от квалифицирана работна сила до 2020 г.
Въз основата на това изследване ще бъде подготвена Национална пътна карта и стратегия за изграждане на умения, която ще бъде предложена за одобрение от отговорните институции и заинтересуваните страни, със съответните ангажименти за прилагане и изпълнение на заложените конкретни мерки и задачи. Крайната цел на проекта е Пътната карта да се наложи като ценен инструмент за постигането на националните цели в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и климатичните промени, както и на амбициозните цели на ЕС, отразени в Директивата за енергийните характеристики на сградите и в Директива 3 за ВЕИ.
С оглед навременното и коректно изпълнение на целите на проекта, още в самото му начало ще бъде разработен специализиран уеб сайт, който ще предлага достъп до нормативната база и работната програма, ще отчита постигнатите междинни резултати и ще предоставя електронна платформа за дискусии между заинтересованите страни. Първата конференция, която ще бъде инициирана с цел организация и представяне на Националната платформа, ще запознае представителите на всички институции, подкрепили проекта, с методологията на работата и етапите, заложени в работната програма. Конкретните дейности и инициативи ще бъдат координирани на общоевропейско равнище в рамките на инициативата „BUILD UP Skills”, като първата среща на представители на екипите, ръководещи сходни проекти във всички държави-членки на ЕС, ще бъде проведена в Брюксел на 23-25 ноември 2011 г. 
За да се включите в Националната платформа, да получите достъп до разработваните материали и да участвате с вашите знания и позиции в разработването на Националната пътна карта, не се колебайте да се свържете с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на тел. 02 963 17 14.