Fair Energy Transition for All

Fair Energy Transition for All

Енергийният преход: засегнати са всички, затова всички трябва да бъдат чути!

Проектът "Справедлив енергиен преход за всички" се основава на изслушване на уязвимите групи, събиране на техните мнения и представянето им пред експерти и политици. В България дейностите по проекта се ръководеха от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, в ролята на посредник, и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, в ролята на политически консултант, и бяха подкрепени от експерти от Центъра за изследване на демокрацията, водеща институция в България по въпросите, свързани с бедността и социалното включване.

b184c1509fadff6937484276a062da3b.jpg

Трите основни етапа на проекта бяха:

  • изследователска работа чрез фокус групи с уязвими граждани, 
  • експертни срещи за разработване на препоръки за политики в предварително избрани тематични области, и 
  • Форум "Справедлива енергия" с представителство на уязвими потребители с които бяха обсъдени изготвените експертни препоръки.

По време на първата фаза на проекта бяха сформирани и проведени десет фокус групи, обхващащи цялата територия на страната, със задачата да споделят своите нагласи и виждания за процеса на справедлив енергиен преход, предимно фокусирани в три тематични области - енергийна ефективност, възобновяема енергия и транспорт.

Въз основа на тези констатации бяха подготвени специални презентационни материали за разпространение сред експертната общност, както и конкретни индивидуални профили, т.нар. персони, на лица, представляващи основните групи, участващи в работата с уязвими общности. На последвалите експертни срещи тези констатации и резултати бяха обсъдени с широк кръг заинтересовани страни от държавните институции, енергийни експерти, неправителствени организации, общини и доставчици на енергийни услуги. В резултат на това бяха разработени 3 комплекта от по 10 препоръки, които бяха представени на вниманието както на по-широката експертна общност, така и на лицата, участващи в процеса на вземане на политически решения в България.

На последния етап от работата тези препоръки бяха отново коментирани с уязвимите потребители и бяха отворени за допълнителни забележки и препоръки от тяхна страна. Избраните от форума ключови препоръки бяха обогатени със съдържание и насоки за бъдещото им прилагане в рамките на откритите дискусии. Те бяха концентрирани най-вече в областта на програмите за обновяване на сградите с подобрен достъп, които се оказаха най-разпознаваеми от уязвимите групи благодарение на предишни политически и комуникационни действия. Освен това бяха демонстрирани важни интервенции, насочени към необходимостта от рационализирана кампания за повишаване на осведомеността относно спецификата и ползите от възобновяемите енергийни източници и решенията за чиста мобилност, както и към значението на развитието на нормативната уредба и необходимата обществена инфраструктура. След това препоръките бяха популяризирани от политическия консултант на FETA и експертите, работещи в мрежа в България, за бъдещи застъпнически дейности с цел стимулиране на процеса на изготвяне на политики и ускоряване на разработването на програми за финансова подкрепа, които да смекчат въздействието на настоящата енергийна и икономическа криза и да изведат значителни групи от населението от енергийната бедност.

Повече информация за проекта и окончателните доклади можете да намерите тук: https://fair-energy-transition.eu/  

Повече за проекта