BUILD UP Skills EnerPro

BUILD UP Skills EnerPro
На 01.09.2014 г. започна изпълнението на втория етап от инициативата BUILD UP Skills в България. Проектът „Обучения по енергийна ефективност за строителни специалисти: BUILD UP Skills EnerPro” е финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа и ще бъде изпълняван от консорциум в състав Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (координатор), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ), Институт Пасивна къща – Дармщат, Германия, Професионална гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Русе, Българо-германски център за професионално обучение (БГЦПО) - Плевен, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” и Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" (София). Проектът е с продължителност 30 месеца, като се очаква да завърши на 28.02.2017 г. 

Постигането на целите на ЕС в областта на енергията и климата за 2020 г. представлява сериозно предизвикателство пред строителния сектор, който трябва да бъде готов да осигури обновявания с високи енергийни показатели, и по-специално проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия. Тази цел изисква значителни усилия за увеличаване на броя на квалифицираните работници, което е пряко свързани с качеството на образователните програми и включването на обучение по интелигентни решения за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите. В отговор на тези нужди, проектът BUILD UP Skills EnerPro има за цел да: 
  1. Дефинира, анализира и опише необходимите технологични компетенции, свързани с най-разпространените решения за ЕЕ и ВЕИ в сградите с помощта на новосъздаден Център за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите; 

  2. Направи преглед на ДОИ и инициира необходимите промени; 

  3. Разработи и лицензира нови програми за обучение, включващи новите технически компетенции; 

  4. Създаде капацитет за професионално обучение на преподаватели. 

Очаква се тези дейности да доведат до реални обучения и сертифициране на строителни работници и специалисти по новите програми, като заложената цел е най-малко 250 сертифицирани работници, заедно с 50 сертифицирани преподаватели, обучени само от партньорите по проекта в рамките на срока на неговото изпълнение. Освен това, проектът ще подобри институционалната организация в системата на професионалното обучение, като ще се опита да запълни празнината в продължаващо професионално обучение на преподавателите и ще допринесе значително за изпълнение на предложените дейности във всички приоритетни области, заложени в Националната пътна карта, разработена и приета в първия етап от инициативата BUILD UP Skills. Надеждата е по този начин да бъдат осигурени дългосрочни ефекти, които до голяма степен да повлияят за подобряването на съществуващите умения на работната сила в отговор на новите изисквания на пазара, както и да допринесат за цялостното изпълнение на целите за 2020 г.