Екип

Д-р Мария Манолова

Д-р Мария Манолова

Ръководител проекти

През 2010 г. Мария Манолова завършва бакалавърска степен по география в СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет. През 2012 г. получава степен магистър по География - „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“. През февруари 2014 г. e приета за редовен докторант по научна специалност „Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“ към катедра „Регионална и политическа география“, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. защитава докторска степен в направление Науки за Земята (Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии) към катедра „Регионална и политическа география“ на ГГФ на СУ. Темата на защитената дисертация е „Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчивото развитие на общините“.

През периода 2012-2017 г. работи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност и по-конкретно - изследвания на потенциала на биомаса в България, прединвестиционни проучвания за изграждане на инсталации на биомаса, проучвания на модели за енергийно планиране в общините, изготвяне на анализи за потенциала на възобновяемите енергийни източници (в т.ч. и ГИС), работа по проекти и оценки за реализиране на инвестиционни намерения в областта на ЕЕ, ВЕИ, ЕСКО и др.

Мария е специалист в областта на устойчивото енергийно планиране в общините. От септември 2017 г. работи в ЕнЕфект. Съдейства в дейностите по изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност и ВЕИ на общините от мрежата ЕкоЕнергия. Координира и подпомага организацията на конференции и събития, свързани с дейностите на ЕкоЕнергия и ЕнЕфект.