За Центровете

Нормативна рамка

Финансови източници

Събития

Полезни връзки

Библиотека

 

      

За ЦЕНТРОВЕТЕ

В този раздел ще намерите обща информация
за
информационните центрове - цели, функции, видове услуги,
 работно време и контактни данни

 

Обща информация

Общините град Добрич и Пазарджик са сред пилотните общини за сътрудничество и съвместни дългосрочни дейности по проекта “Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, който се финансира от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) чрез Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и се изпълнява от  Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект от София. Непосредствената задача на проекта е да се подпомогне трансформирането на пазара към проектиране и изграждане на нови енергийноефективни сгради и към обновяване на съществуващия сграден фонд за постигане на висока енергийна ефективност. За целта най-малко в четири пилотни общини ще бъдат открити информационни центрове за предоставяне на информация на гражданите относно енергийната ефективност. Те са част от цялостните инициативи и ангажименти на общинската администрация в сферата на енергийната ефективност и основната им цел ще бъде повишаване на информираността на населението и на представителите на малкия и средния бизнес в общината по отношение на енергийната ефективност.
Град Добрич е първата община, в която се открива подобен център.

Предоставяни услуги

Информационните центрове предоставят актуална информация за: възможни технически и организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност от специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и международни програми; добри практики и примери за успешно реализирани проекти и др.
Информационните центрове ще са основното средство на общинската администрация за организиране и провеждане на информационни и образователни кампании
сред населението и местния малък и среден бизнес и тематични дни на енергийната ефективност.

Информацията се предоставя основно под формата на специално подготвени печатни материали, върху електронни носители и източници, в т.ч. и чрез настоящата интернет страница, както и чрез консултации от специалисти. Консултациите се извършват пряко в рамките на определеното от общинската администрация време за консултации, както и чрез отговори на запитвания по телефона (в рамките на същото работно време) или кореспонденция по електронната поща.

За контакти:
 


Информационен център по енергийна ефективност - община град Добрич

тел:                      058/60 12 09
електронна поща: ee-infocenter@dobrich.bg
интернет:              www.ee-infocenters.net

Работно време за консултации:
вторник и четвъртък 13:00-17:00
Лице за контакти: инж. Елена Анастасова


Информационен център по енергийна ефективност - община Пазарджик

тел:                      034/40 23 27
електронна поща: ee-infocenter@paz.pazardjik.bg
интернет:              www.ee-infocenters.net

Работно време за консултации:
вторник и четвъртък 14:00-17:00
Лица за контакти: Емилия Делирадева
                            Георги Дундаров
 


Информационен център по енергийна ефективност - община Габрово

тел:                      066/818 333
електронна поща: ee-infocenter@gabrovo.bg
интернет:              www.ee-infocenters.net


Работно време за консултации:
понеделник и сряда 10:00-12:00
Лица за контакти: Росица Станчева
                           Веселина Султанова 


Информационен център по енергийна ефективност - община Лом

тел:                      0971/69 140
електронна поща: ee-infocenter@lom.egov.bg
интернет:              www.ee-infocenters.net

Работно време за консултации:
вторник и четвъртък 14:00-16:00
Лица за контакти: инж. Иван Иванов

 

 

Начало