News

19.01.2021,

Общинско енергийно планиране и управление. Наръчник

Настоящото динамично време в световен мащаб налага вземането на добре информирани и координирани решения, свързани с всички начинания, които съпътстват процесите на установяване на устойчиви практики за ограничаването на климатичните промени. В най-голяма степен те са плод на дейностите по потребление и производство на енергийни ресурси. Огромен дял от изхвърляните емисии на парникови газове се генерират именно от енергийния сектор – повече от 74%, който осигурява енергията, необходима за индустрията, транспорта, публични и жилищни сгради, добив и производство от нелокализирани източници. Само секторът за добив и производство на електрическа и топлинна енергия емитира над 14 млрд. t СО2. 

За постигането на осезаема промяна в начина, по който консумираме и генерираме енергия значение имат целенасочените, дългосрочни и адекватни действия на местно равнище, които включват последователно планиране и устойчиво управление. Общинските ръководства са не само най-близки до хората, а те в най-задълбочена степен познават техните нужди, нрави и привички и затова са техен естествен и доверен партньор що се отнася до прилагането на конкретни политики и упражняването на права и задължения.