News

29.11.2020,

относно ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ

С оглед широкия обхват на плана и професионалната специализация на ЕнЕфект, настоящето становище няма претенции за изчерпателност и приноси към всички елементи на обсъждания документ. Коментарите и предложенията са основно насочени към раздел „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на стълб „Зелена България“, както и към паралелно представената от МРРБ за целите на изпълнение на плана Програма за енергийна ефективност. Останалите елементи от плана са разгледани с цел идентифициране на взаимовръзки и потенциални хоризонтални мерки с оглед успешното му практическо приложение.