News

Членовете на Споразумението на кметовете настояват за по-силна роля в управлението на европейските фондове

12.10.2012,
Членовете на Споразумението на кметоветеискат да имат по-голяма свобода за маневриране в управлението на енергията и по-силен контрол над европейските фондове, които са на разположение за местни енергийни проекти. Тази декларация към европейските институции беше приета по време на открит семинар за иновативни схеми за финансиране, проведен на 10 октомври 2012 г. в Брюксел.
 
Организирано съвместно от Офиса на Споразумението на кметовете и Комитета на регионите, събитието събра на едно място Албърт Бор, председател на Съвета на Бирмингам, Евелин Хюйтебрук, министър на околната среда на регион Брюксел-столица, Джорджо Орсони, кмет на Венеция, Детелина Николова, кмет на град Добрич, и Жил Надаиш, кмет на Агуеда, Португалия. Заседанието бе открито от председателя на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел Сисо, който отново подчерта значимостта на Споразумението за устойчивото енергийно развитие на Европа и конкретните ангажименти на европейските политики и фондове за неговия успех и бъдещо развитие.
 
Разбира се, изявлението бе посрещнато изключително позитивно от всички градоначалници, които със своите реални действия защитават позицията за повишена автономност при управлението на европейските фондове на местно ниво. По думите на Албърт Бор, "финансовата криза и предизвикателствата на климата са две много добри причини за засилване на политиката на сближаване в европейските градове, където живее около 70% от населението на Европа". Значението на структурните фондове за регион Брюксел-столица бе остойно разгледано от министър Евелин Хюйтебрук, като именно динамиката на използване на европейските инструменти на регионално ниво бе изведена като основна причина за положителните резултати в зелените проекти в белгийската столица. От своя страна, кметът на Венеция Джорджо Орсони заложи тезата, че "управлението на европейското финансиране на местно ниво е по-ефективно от администрацията на регионалните фондове", като препотвърди още веднъж позицията за засилване на ролята на местните власти.
 
Предложението на ЕК за новата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г. се очаква да даде някои отговори на нуждите на градоначалниците, желаещи да се подобри енергийната ефективност в техните региони. Всъщност, кохезионните фондове, предназначени за енергийна ефективност и възобновяема енергия, ще се удвоят до 17 милиарда евро, от които 5% ще бъдат заделени за устойчиво градско развитие. Според рамковата програма "Хоризонт 2020", 6.5 млрд. евро ще бъдат отпуснати за научни изследвания и иновации за чиста и ефективна енергия. Приоритет ще бъде даден на енергийната ефективност в  сградите, системите за отопление и охлаждане и новаторските технологии за възобновяема енергия. Следващата многогодишна финансова рамка е в процес на договаряне между държавите-членки на ЕС и следва да бъде одобрена до края на 2012 г.