News

Работна среща 'Финансиране на общински проекти за енергийна ефективност'

09.06.2003,
Срещата се проведе в София, хотел "Родина" на 26.02.2002 г. Организатори бяха ЕнЕфект и Алианса за икономия на енергия, САЩ, в рамките на програмата на Американската агенция за международно развитие “Общинска мрежа за енергийна ефективност (MUNEE)”. Целта на срещата беше да намери форма за финансиране и осъществяване на общински проекти чрез микрокредитиране на относително малки проекти.

Представени бяха от една страна финансиращи институции, от друга – общините, като домакини на проекти, и от трета – фирми, декларирали готовност да работят като компании за енергийни услуги (ЕСКО фирми). Посочен беше потенциалният интерес на всяка от участващите страни - банките да намерят нови клиенти в лицето на общините и ЕСКО-фирмите, общините да намерят партньори, които да осигурят финансиране и да осъществят проекти на тяхната територия, а ЕСКО-фирмите да намерят клиенти за своите услуги, както и финансови партньори, които да кредитират проектите.

Трите страни изложиха своите възможности и изисквания за участие в общински проекти за енергийна ефективност. Банките потвърдиха готовността си да кредитират общини и ЕСКО-фирми за осъществяването на проектите. Представени бяха условията и схемите на кредитиране. Участващите общини направиха кратко представяне на 14 проекта на стойност около 8 млн. лв. за решаване на проблеми в уличното осветление, топлоснабдяването в общински обекти, като училища, детски градини, административни сгради. Инженеринговите фирми изложиха принципите си на работа и финансовите схеми, а така също и проекти, изпълнени под формата на договори за услуги с гарантиран резултат.

Оживена дискусия се разгоря около изходното равнище на енергийната консумация, спрямо което се доказват постигнатите резултати. За банките се оказва приемливо състояние, отразяващо енергийните разходи за последните три години. ЕСКО-фирмите споделиха своите опасения, че увеличаването на техните инвестиционни разходи ще намали нетните приходи, поради допълнителното включване на консуматори. В дискусията кристализира мнението, че изходното равнище е предмет на договореност между общината и ЕСКО-фирмата.

Въпреки отпадането на някои бариери общините срещат затруднения да запазят реализираните финансови ползи от проектите за енергийна ефективност. Изтъкнат беше и проблемът с неизяснената собственост върху уличното осветление. От страна на ЕСКО-фирмите бе отбелязано, че капацитетът и готовността им за участие са доста по-големи от реализираните проекти, поради затрудненията на общините да погасяват задълженията си. Дори в сключените досега договори интересите на фирмите за енергийни услуги не са гарантирани в достатъчна степен. Необходимо е да се намерят схеми, които правят взаимодействието между общините и фирмите по-интензивно и да се отстрани недоверието породено от недостатъчното познаване на ЕСКО-схемата.

Според фирмите за енергийни услуги една от пречките е Законът за обществените поръчки, който забавя и оскъпява процеса на договаряне. Те настояват договорите да се сключват на двустранна основа без търгове. Законът предвижда провеждането на търгове при инвестиционни разходи от страна на общините, а в случая инвеститор се явява ЕСКО-фирмата. Прието беше решение да се внесе предложение за промяна в закона от името на участниците в срещата.

В срещата взеха участие 3 банки, 8 компании, заявили готовност да функционират като фирми за енергийни услуги, и 14 общини. Присъстваха също представители на професионални организации на енергетици, на Агенцията по енергийна ефективност към министъра на енергетиката и енергийните ресурси, журналисти и др.