News

Европейският съвет подкрепя Плана за действие за повишаване на енергийната ефективност

08.12.2006,

На 22-23 ноември 2006 г. енергийните министри на страните членки на Европейския съюз се срещнаха в Брюксел под председателството на Финландия. Те бяха поканени да обсъдят възможните мерки за постигане на енергиен микс, който в най-голяма степен да допринесе за изпълнение на общите цели в сферите на сигурността на енергийните доставки, конкурентоспособността и устойчивото развитие. Еврокомисарят по енергетиката Пийбалгс представи Плана за действие за повишаване на енергийната ефективност. В резултат от срещата са изготвени заключения, в които Съветът приветства и подкрепя Плана за действие. В тях се приема, че енергийната ефективност и енергоспестяването са ключови елементи в енергийната политика на Европа и понастоящем те допринасят за осъществяване на трите основни цели на Общността, свързани със сигурността на енергийните доставки, конкурентоспособността и устойчивото развитие, включително изменението на климата. Ето защо Европейският съвет потвърждава своя ангажимент за съвместна работа с Европейската комисия и Европейския парламент, както и с промишлеността и гражданите в Общността, в обединяване на усилията енергийното потребление да се намали с 20% до 2020 г., което според Комисията е технически и икономически възможно. Постигането на тази цел може да доведе до спестяване на 100 млн. евро годишно и 390 млн. тона нефтен еквивалент, докато намаляването на емисиите на CO2 ще бъде повече от два пъти от предвиденото по Протокола от Киото до 2012 г.
Без да бъде в ущърб на своята позиция за индивидуалните действия, предложени в Плана за действие, Съветът насърчава Комисията да ускори неговото прилагане в съответствие с посочения график и да вземе предвид направените от Съвета заключения.