News

Европейски зелен пакт — приносът на малките общности може да бъде много голям

03.02.2020,
Политиката в областта на околната среда на подобщинско равнище е от решаващо значение за адаптирането към разрушителните последици от глобалното затопляне

Големите индустриални планове и инвестиционните стратегии в световен мащаб за декарбонизиране на световната икономика може да се намират на масата на големите европейски столици, но най-силно засегнати от средиземноморската буря „Глория“ бяга малките крайбрежни общности. Подобщинските общности се намират на предната линия по отношение на въздействието на климата, като същевременно продължават да са от основно значение за въвеждането на мерки за адаптиране към глобалното затопляне. С оглед на това, че Зеленият пакт се превръща в основен приоритет на ЕС, Европейският комитет на регионите призовава за повече средства и специално съобразени програми за общностите на подобщинско равнище, включително острови, слабо населени общности, села и окръзи.

Европейският комитет на регионите (КР) прие становището „Към устойчиви квартали и малки общности — околната среда на подобщинско равнище“ на докладчика Гаетано Армао (Италия/ЕНП) , заместник-председател на Изпълнителния съвет на област Сицилия, отговарящ за икономиката, и председател на междурегионалната група на КР „Островни региони“ .

Докладчикът Армао заяви: „Като асамблеята на местните и регионалните власти на ЕС наше задължение е да представяме гласа на подобщинските общности и да подкрепяме инициативи, увеличаващи техния просперитет и устойчивост. Независимо дали става въпрос за малки острови, градски окръзи или ненаселени планински райони, трябва да бъдат създадени специално пригодени механизми за борба с конкретни предизвикателства в областта на околната среда, пред които понастоящем са изправени общностите на подобщинско равнище. Трябва да започнем с опростяване и рационализиране на правилата за допустимост с цел насърчаване на прякото участие на подобщински структури в програмите на ЕС за околната среда.“

Членовете припомнят, че подобщинските общности имат ограничен контрол върху решенията, свързани с основни аспекти от екологичния преход като транспорта, отпадъците, управлението на водите или качеството на въздуха. Членовете са единодушни, че те трябва да бъдат взети предвид в становищата на КР. КР призовава Европейската комисия да направи оценка на предложението за създаване на „Европейски ден на устойчивите селища и квартали“, за да се насърчава прякото им участие в усилията на Европа за постигане на неутралност по отношение на климата.

КР отправя искане за въвеждане на мерки и механизми за постигане на максимално положително въздействие на политиките на ЕС в областта на околната среда на подобщинско равнище. Членовете предлагат да се отправят конкретни покани за заявяване на интерес и работни програми за ускоряване на прехода към енергия от възобновяеми източници и предоставяне на повече възможности за нови схеми за участие и засилване на динамиката на общностите с цел насърчаване на устойчивото развитие на местно равнище. Понастоящем ЕС подкрепя стратегии за развитие на подобщинско равнище чрез конкретни инициативи като групите за действие на местно равнище LEADER.

Членовете призовават за това в политиките на ЕС за околната среда да бъдат взети предвид всички типологии общности в съответствие със становището на КР „Към Осма програма за действие за околната среда“ .

Асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз поема ангажимент за започване на диалог с Европейската комисия, включително в рамките на Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда , за да се гарантира, че малките общности на подобщинско равнище се вземат предвид в достатъчна степен при изпълнението на специфичните политики на ЕС в областта на околната среда. Това би могло да се основава на съществуващите усилия за предоставяне на документи с насоки и инструменти.

Приетото становище е свързано с проучване , в което се прави преглед на свързаната с околната среда роля на подобщинските общности във всички държави членки.

Източник: cor.europa.eu