News

Наръчник за финансиране на енергийно ефективни сградни обновявания ще е достъпен на сайта на ЦЕЕ ЕнЕфект от април

25.03.2020,
image/jpeg

Европейската комисия изисква от националните правителства да утвърдят „дългосрочни стратегии за обновяване, с цел мобилизиране на инвестициите в обновяването на националния фонд от жилищни сгради и сгради с търговско предназначение, както обществени, така и частни”. До 10 март 2020 г., всички държави членки следва да предоставят на Европейската комисия своите нови дългосрочни стратегии за обновяване (Long-term Renovation Strategy, LTRS). 

Сред дейностите за подпомагане на изпълнението на тези стратегии по проект „Нашите сгради“ (Our Buildings), в който участва ЦЕЕ ЕнЕфект, е изготвянето на наръчника „Финансиране на енергийно ефективни сградни обновявания - наличност и достъпност на ефективни финансови схеми“. Наръчникът е на български и съвместява информационни и мотивационни материали за публичните органи на национално и общинско равнище, както и на частните инвеститори и собствениците на жилищни сгради, относно ефективните схеми на финансиране и иновативните финансови инструменти. Той съпътства документа „Насоки за публични органи на властта относно прилагането на изискванията на ДЕХС ” (EPBD Guidance for Public Officers), който излага подробно процеса на утвърждаване на стратегии за обновяване, като обръща специално внимание на Румъния и България.

Наръчникът също допълва и документа „Указания за разработване на национални дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд“, чиято цел е да подпомага националните правителства да разработят и утвърдят стратегиите си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. На уебсайта на проекта могат да се намерят допълнения към съществуващите документи, както и нови публикации.

Проектът „Нашите сгради“ е финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU). Основна цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС), с цел намаляване на емисиите на парникови газове. В България проектът подпомага разработването на дългосрочни планове за обновяване на сградния фонд на 5 общини членове на ЕкоЕнергия – Етрополе, Лом, Лясковец, Смядово и Берковица.

Източник: EUKI