News

Община Генерал Тошево кандидатства за саниране на още девет сгради

20.04.2020,

image/jpeg

Община Генерал Тошево кандидатства с две проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в града. Те са подадени в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Енергийна ефективност в периферните райони-3“. Общият финансов ресурс, необходим за санирането на всичките 9 сгради – 7 многофамилни и 2 обществени е в размер на 2 952 590.77 лв.

Важно е да се отбележи, че Община Генерал Тошево успя да включи в двете проектни предложения всички кандидати, подали своите документи в обявения от Общинска администрация срок и според изискванията на програмата.
Едното проектно предложение предвижда обновяване на многофамилни жилищни сгради с адреси: ул. „Раковски“ №1, ул. „Ал. Димитров“№3, ул. „Велико Маринов“ №4 и ул. „Д. Благоев“ №34 в град Генерал Тошево. Общата стойност на проектното предложение е 1 476 097.49 лв.

Другото проектно предложение предвижда обновяване на многофамилни жилищни сгради с адреси: ул. „Г. Кирков“ №1, ул. „Ал. Стамболийски“ №2А и ул. „Станьо Милев“ №15, както и обществени сгради с адреси: СУ „Никола Й. Вапцаров“, ул. „В. Априлов“ №9 и ДГ „Пролет“, ул. „Хр. Ботев“ №18 в град Генерал Тошево. Общата стойност на това проектно предложение е 1 476 493.28 лв.
Проектните предложения включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради. Планираните дейности по тях, ще доведат до удължаване живота на конструкциите и ще позволят по-нататъшно устойчиво управление на поддръжката им, с оглед по-добри и качествени услуги на населението в града. Ще бъде достигнато по-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики на сградите. Всичко това ще осигури по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В рамките на следващите няколко месеца, Управляващият орган ще проведе конкурентен подбор на всички подадени проектни предложения от всичките 28 общини, допустими по програмата. След това ще бъде изготвено и крайното класиране с одобрените кандидати, като надеждите на Община Генерал Тошево са и двете предложения да бъдат сред класираните за безвъзмездно финансиране по процедурата.

Източник: НСОРБ