News

Зам.-министър Деница Николова, в интервю за в. "Строител": Разплатени са 57% от бюджета на ОП "Региони в растеж 2014 -2020"

06.07.2020,
image/jpeg

Какво предстои пред ОПРР през 2020 г.?

През март 2020 г. екипът на УО на ОПРР финализира първия проект на новата Оперативна програма "Развитие на регионите 2021 - 2027", който бе изпратен на членовете на специално сформираната Тематична работна група (ТРГ) за предложения, коментари и становища. В началото на април с решение на ТРГ бе одобрен първият проект на програмата и той бе изпратен на Европейската комисия (ЕК) за първоначален преглед и консултации. В периода юни - юли 2020 г. предстоят преговори с ЕК по проекта, на базата на които до края на септември 2020 г. се планира екипът на УО на ОПРР да изпрати към Комисията допълнен вариант на "ОПРР 2021 - 2027". Вторият проект на програмата също ще бъде представен на членовете на ТРГ. Екипът на УО на ОПРР заедно с колеги от другите Управляващи органи на оперативните програми работи усилено по подготовката на пакет от документи, свързани с интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) в регионите за планиране от ниво 2 в България за програмния период 2021 - 2027 г., както и за вписването на градското измерение в подкрепа на изпълнението на регионална политика . С последните промени в Закона за регионално развитие се изменят структурата, функциите и правомощията на Регионалните съвети за развитие (РСР), като освен досегашните задачи те ще имат и функции по оценка и предварителен подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции. Към момента тече процес по приемане на Правилник за прилагане на Закона. МРРБ подготвя изпълнението на поредица от мерки и дейности, включително осъществяване на обучения, информационни срещи, семинари и др., за повишаване на капацитета на Регионалните съвети за развитие, в т.ч. и мерки за техническото обезпечаване на тяхната бъдеща работа. Министерството също така се съобразява с подписаните международни споразумения за предоставяне на консултантски услуги с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, екипите на които подпомагат Управляващия орган в процеса на подготовка на новия програмен период. Предстои да бъде оценен проектът за доставка на медицински хеликоптери с бенефициент Министерството на здравеопазването и съответно да бъде сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се да приключи оценката на проектите по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони-3", да бъдат сключени договори за безвъзмездна финансова помощ на стойност 30 млн. лв., както и да стартира изпълнението по новите пътни отсечки с бенефициент АПИ . Продължава оценката на предложенията по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", които ще бъдат реализирани с комбинирано финансиране (БФП и финансов инструмент). Проверяват се последните проекти по тази процедура и в близките 1 до 2 месеца се очаква да бъдат сключени всички договори за финансиране. Обръщам внимание, че по Приоритетна ос 1 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020" до края на тази година 39-те общини бенефициенти имат възможност да подават идеи за културна инфраструктура. Предстои извършване и на екологичната оценка за новата оперативна програма за развитие на регионите, както и много съществена работа, свързана с вписване на Зелената сделка в регионалната политика на страната. За началото на септември планираме инициативата "Седмица на програмите за териториално и регионално развитие в България". Това е иновативен подход за организиране и провеждане на концентрирани събития, фокусирани върху представяне на напредъка и бъдещите дейности за регионално и териториално развитие след 2021 г. В рамките й се предвижда Комитет за наблюдение и Годишно информационно събитие на ОПРР , заседание на Тематичната работна група на "ОПРР 2021 - 2027", посещение на обновени и модернизирани обекти, както и журналистическа конференция, посветена на регионалното и териториалното развитие в България за периода 2021 - 2027.

Какви ще са основните приоритети на бъдещата програма?

Въпреки създалата се безпрецедентна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, към настоящия момент няма забавяне. Екипът на УО остава в готовност да работи гъвкаво за адаптация на програмата за бъдещия програмен период, както и да мобилизира нужните усилия в борбата с последствията от пандемията и преодоляването на негативните ефекти от нея върху българското общество. Съгласно изготвения и изпратен до ЕК първи проект на "ОПРР 2021 - 2027" програмата ще бъде насочена към изпълнение на целите на регионалната политика , а именно справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на различията по отношение на населението, увеличаване на икономическия растеж на българските райони и насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. Ще се включат специфични приоритети на големите общини и регионите за планиране от ниво 2. Обсъждат се варианти за вписване на финансирането по фонда за справедлив преход, който е предвиден за дейности, свързани с енергиен преход към нисковъглеродна икономика като елемент на осъществяване и на целите за регионално развитие . Приоритет е и техническата помощ, за да се улесни прилагането на новия териториален подход. В периода 2021 - 2027 г. програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително инвестиции за постигане на по-добър фокус, по-ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни.

Цялото интервю четете на: МРРБ