News

ЕкоЕнергия представи новата си уеб-базирана информационна система по време на работна среща по националната програма „Климат и енергия“ за училища и детски градини

06.08.2020,
image/jpeg

Представители на ЕкоЕнергия взеха участие в работна среща на Националната програма „Климат и енергия“ за училища и детски градини, проведена в София в периода 27-28 август в рамките на проект „Мост между действията за климата на европейско и местно ниво“. Целта на срещата бе обсъждане на възможност за съставяне на национална програма за въвеждане на знания и практически действия за пестене на енергия и опазване на климата в училищата и детските градини. По време на събитието беше представена новата уеб-базирана информационна система за управление на енергията в 13 училища и 4 детски градини, в сътрудничество с Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Информационната енергийна система е създадена и се ползва основно за нуждите на общинските администрации, а в допълнение вече и за целите на устойчивото управление на енергията в училищата и детските заведения, част от проекта на НДЕФ. Онлайн платформата има редица приложения и възможности за анализ на данните чрез визуализация на динамични графики и справки. Събраните данни за училищата и детските градини предоставят ценна информация за динамиката на потреблението на енергия за период от пет години назад (за периода 2016 – 2019 г). В основната си част данните показват, че основната част на потребената в тези заведения енергия се ползва за отопление, около 85%, а главните енергоносители са промишлен газьол, въглища, отопление от централни топлофикации и в много малка част екологични горива като дървесни пелети (под 2%). От своя страна това показва, че в тези учебни заведения има сериозен потенциал за енергийни спестявания и е необходима сериозна намеса за взимане на информирани решения за енергийна ефективност и ВЕИ технологии. Информационната система е изключително подходящ инструмент за общините, тъй като предоставя допълнителна опция за автоматично генериране на годишните отчети към АУЕР по чл. 12 и чл. 63 от ЗЕЕ.

Основни участници в работната среща бяха директори на училища и детски училища, представители на местните власти, представители на министерствата на околната среда и на образованието и науката, включително на регионалните управления по образование, на Софийския университет, НДЕФ и партньорите от Германия UfU и Guidehouse.

Проектът е финансиран по линия на Федералното министерство на околната среда на Германия.